CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày …… tháng…..  năm 20…..

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

TỪ NĂM 20... ĐẾN NĂM 20...

Kính gửi:... (tên Cơ quan đầu mối thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức:................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc:..............................................................................................................

Điện thoại: ………………………………….Fax: …………. E-mail:.......................................

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số……

Cơ quan cấp: …………….cấp ngày...................................................................................

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ……………………………………………..Giới tính:................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày:..............................................................

Số CMND/hộ chiếu ………………… Cấp ngày ……….tại...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. E-mail:.........................................................

5. Giấy chứng nhận đã được cấp số: ………. Ngày cấp: ………..Ngày hết hiệu lực: ……

>> Xem thêm:  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong dự án BT thực hiện như thế nào thì đúng luật ?

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH TỪ NĂM 20... ĐẾN NĂM 20...

1. Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: …………………

2. Số lượng thiết bị thực hiện kiểm định:

STT

Địa phương

Số lượng đối tượng đã kiểm định đạtyêu cầu

Thiết bị nâng

Thiết bị áp lực

Công trình vui chơi công cộng

Thiết bị không đạtyêu cầu vềan toàn

Lần đầu

Định kỳ

Lần đầu

Định kỳ

Lần đầu

Định kỳ

Lần đầu

Định kỳ

 

I

NĂM 20...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

NĂM 20...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM 20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

3. Những thay đổi về năng lực kiểm định của tổ chức:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

4. Việc thực hiện các đề nghị, kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

5. Các hình thức xử lý kỷ luật, khen thưởng (nếu có):

>> Xem thêm:  Mẫu công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (Phụ lục 8)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

III. KIN NGHỊ (NẾU CÓ)

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC…….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo kê khai lần đầu tài sản hạ tầng đường bộ (Mẫu số 01-BC/TSHTĐB)