Tên Chủ sở hữu………..
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên…

Biểu mẫu số 1
(Thời hạn báo cáo: tháng 01 hàng năm)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM: .................
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Đơn vị tính: người

Chỉ tiêu

Tình hình sử dụng lao động năm trước

Tổng số lao động kế hoạch năm nay

Tổng số lao động kế hoạch

Tổng số lao động thực tế có mặt ngày 01/01

Tổng số lao động giảm trong năm (3)

Tổng số lao động tăng trong năm

Tổng số lao động thực tế có mặt ngày 31/12

Lao động thực tế sử dụng bình quân

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Tổng số lao động:

1. Lao động quản lý (1)

2. Lao động chuyên môn, nghiệp vụ

3. Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh

4. Lao động thừa hành, phục vụ

II. Trình độ lao động (2):

1. Đại học trở lên

2. Cao đẳng

3. Trung học chuyên nghiệp

4. Sơ cấp

5. Công nhân kỹ thuật

6. Chưa qua đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Bao gồm các Trưởng phòng (ban), Phó Trưởng phòng (ban) và tương đương theo cơ cấu tổ chức, điều lệ của công ty. Không bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

(2) Ghi theo bằng cấp cao nhất đạt được.

(3) Số lao động thôi việc, mất việc, ngh hưu……. trong năm.


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

…., ngày ….. tháng….năm….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)