Mẫu số 02

Đơn vị chủ quản:……………………..

Đơn vị:………………………………..

Địa chỉ: ………………………………

Điện thoại:……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày………tháng………năm………

 

BIÊN BẢN

Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể

1. Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp: …………người.

2. Phương thức lấy ý kiến:

  - Lấy ý kiến toàn thể CNVC và lao động thông qua chữ ký

  - Lấy ý kiến toàn thể CNVC và lao động thông qua biểu quyết

3. Số lượng người được lấy ý kiến:

(Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần)

4. Số người tán thành nội dung TƯLĐTT của doanh nghiệp:….. người.

Tỷ lệ tán thành:…………%

5. Số người không tán thành nội dung TƯLĐTT :….. người.

Tỷ lệ không tán thành:…….%.

6. Những điều khoản không tán thành:

…………………………………………………………………………………………………

(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ % không tán thành)

Xác nhận của đại diện BCH Công đoàn

(Họ và tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)

Người viết biên bản

(Họ và tên, chức danh)