1. Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao áp dụng cho các trường hợp thanh lý hợp đồng để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ: Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Số :………../BBNT

 

- Căn cứ vào Hợp đồng lao động số :……… ký ngày ……. tháng …… năm 20... giữa Công ty………… và Ông……

- Căn cứ vào Phụ lục ….. của Hợp đồng lao động ký ngày…… tháng … năm 20....

Hôm nay, ngày .... tháng ..... năm 20..., chúng tôi gồm


1. Người lao động: ........................................................

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm và bàn giao/ Bên gồm:

Ông (bà) : .............................……. Chức vụ : Giám đốc

Ông (bà) : ……………………….. Chức vụ : Giám đốc chi nhánh

Ông (bà) : .............................……. Chức vụ : Nhân viên kế tóan

Ông (bà) : .............................……. Chức vụ : Thủ kho

Thuộc đơn vị: Công ty cổ phẩn đầu tư và thương mại Phát Đạt Hà Nội

Địa chỉ :………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………

Sau kiểm tra chúng tôi thống nhất các nội dung sau:

 

Điều 1. Kết quả kiểm tra:

Số TT

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Số lượng hàng hóa trước khi bán hàng

Số lượng hàng hóa đã bán ra

Tiền lương

Tiền thưởng

(nếu có)

Số lượng hàng hóa còn lại

 

Điều 2. Điều khoản chung

- Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại ... xác nhận thanh toán số tiền là………. cho Người lao động.

- Người lao động xác nhận đã nhận toàn bộ số tiền là :…………………..từ Công ty cổ phẩn Đầu tư và thương mại Phát Đạt Hà Nội.

- Người lao động cam kết không khiếu nại, khiếu kiện hay có bất kỳ tranh chấp nào sau khi ký xác nhận Biên bản nghiệm thu này

- Biên bản nghiệm thu này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau

Người lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ kho

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhân viên kế tóan

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

------------------------------------------------

Tham khảo biểu mẫu khác liên quan:

1. Mẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành mới nhất

2. Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng

3. Mẫu biên bản nghiệm thu xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình

 

2. Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng dịch thuật

Dựa trên kinh nghiệm dịch thuật các tài liệu chuyên ngành pháp luật, Công ty luật Minh Khuê cung cấp cho Quý khách hàng tham khảo mẫu biên ban nghiệm thu và thanh lý hợp đồng dịch thuật: Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH THUẬT

 

- Căn cứ Hợp đồng số:........./HĐKT-…...... ngày........ tháng.............. năm …

Hôm nay, ngày........ tháng......... năm.......... tại Công ty…………,chúng tôi gồm:

Bên A: ..............................................................................

Đại diện: ........................................... Chức vụ:...................

Địa chỉ:................................................................................

Điện thoại:..........................................................................

Giấy phép kinh doanh số: ....................................................

Mã số thuế: .......................................................................

Tài khoản: ........................................................................

Tại ngân hàng: ...................................................................

Bên B: ……………………

Địa chỉ: …………………………

Điện thoại: ……………………….

Mã số thuế: ……….

Người đại diện:…………………... Chức vụ: Giám Đốc

Tài khoản:

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao như sau:

Điều 1: Nội dung:

- Bên B bàn giao cho bên A tài liêu: .........................................

...........................................................................................

- Tổng số trang: ..................................................................

- Bên A thanh toán cho bên B:...........................đồng/trang.

- Tổng số tiền:...................................................................

- Bằng chữ: .......................................................................

(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )

Công ty ……………………………………………..đã giao

tài liêu trên cho đúng yêu cầu và tiến độ hợp đồng, đảm bảo tốt chất lượng nội dung và

hình thức bản dịch.

Điều 2: Kết luận:

- Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng bản dịch. Kể từ khi bên A nhận đầy đủ

tài liệu bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về nội dung cũng như hình thức bản dịch.

- Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản,  có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên)