1. Mẫu biên bản thanh lý, ngiệm thu hợp đồng giao khoán (Mẫu số 09-LĐTL)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản thanh lý, ngiệm thu hợp đồng giao khoán được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đơn vị:...................

Mẫu số 09 - LĐTL

Bộ phận:................

(Ban hành theo theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính )

Số : ...............

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ... tháng ... năm ...

            Họ và tên : ............Chức vụ ............. Đại diện ............... Bên giao khoán .............

            Họ và tên : ............Chức vụ ............. Đại diện ............... Bên nhận khoán ............

            Cùng thanh lý Hợp đồng số ... ngày... tháng ... năm ...

            Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:...............................

            Giá trị hợp đồng đã thực hiện:...............................................................................

            Bên ...... đã thanh toán cho bên...... số tiền là................. đồng (viết bằng chữ)......

           Số tiền bị phạt do bên ..... vi phạm hợp đồng:................ đồng (viết bằng chữ)......

            Số tiền bên .... còn phải thanh toán cho bên ..... là ........ đồng (viết bằng chữ)......

            Kết luận:.................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán 

(Ký, họ tên) 

Đại diện bên giao khoán

 (Ký, họ tên, đóng dấu)

                                                     

                                                               

2. Mẫu hợp đồng giao khoán (Mẫu số 08-LĐTL)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu hợp đồng giao khoán được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đơn vị:…………….

Mẫu số: 08 - LĐTL

Bộ phận:…………..

(Ban hành theo theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính )

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày… tháng… năm…

                                                                                                     Số: .....................

Họ và tên:…………………. Chức vụ………………..................………

Đại diện..…………..……….bên giao khoán…………........................

Họ và tên:…………………. Chức vụ……………….............................

Đại diện…………………….bên nhận khoán………………..................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:……………………………………..…………

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:………………………………..….……

- Thời gian thực hiện hợp đồng: …………………………………………

- Các điều kiện khác:………………………………………………………

II-  Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

-……………………………………………………………………………....

-……………………………………………………………………………....

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-…………………………………………………………………………..….

-……………………………………………………………………………...

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-……………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………..

Đại diện bên nhận khoán

Đại diện bên giao khoán

         (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

    Người lập

Kế toán trưởng bên giao khoán

  (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)