Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán. 

Có 2 loại hợp đồng khoán việc, các bạn phải xem xét để lựa chọn nội dung công việc cho phù hợp:

– Hợp đồng khoán việc toàn bộ là hợp đồng trong đó bên giao khoán trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí, bao gồm cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động có liên quan đến các hoạt động để hoàn thành công việc. Trong khoản tiền người giao khoán trả cho người nhận khoán bao gồm chi phí vật chất, công lao động và lợi nhuận từ việc nhận khoán.

– Hợp đồng khoán việc từng phần là hợp đồng mà trong đó người nhận khoán phải tự lo công cụ lao động. Người giao khoán phải trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động.

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTCvà Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu hợp đồng giao khoán công việc để các bạn tham khảo.

 

Mẫu 1: Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ...................................

Bộ phận: ................................

Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm .....
                                              Số................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..........................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên nhận giao khoán..........................................

>> Xem thêm:  Giao dịch dân sự vô hiệu là gì ? Hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu ? Cho ví dụ

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I - Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:...................................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Các điều kiện khác:...........................................................................................................

II - Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

- ..........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được ủy quyền trong quan hệ dân sự ?

- ..........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)

 

Mẫu 2: Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:…….…..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 08-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Số................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên giao khoán..........................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ....................................................

Đại diện............................................................ Bên nhận giao khoán..........................................

>> Xem thêm:  Giao dịch dân sự là gì ? Mục đích, ý nghĩa của giao dịch dân sự ?

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I - Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:...................................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:............................................................................................

- Các điều kiện khác:...........................................................................................................

II - Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................
                                                                                                                        Ngày .... tháng .... năm .....

 Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng bên giao khoán

(Ký, họ tên)

Mẫu 3: Hợp đồng giao khoán công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----***-----
 

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:../HĐKV)


                                                                                                                         ..., ngày .. tháng .. năm .... 

BÊN A (BÊN THUÊ):
CÔNG TY : .........................................................................................
Địa chỉ.........................................................................................
Điện thoại :.................................... Fax:.............................................
Đăng ký kinh doanh : .........................................................................................
Mã số thuế : .........................................................................................
Đại diện : .........................................................................................
Chức vụ : .........................................................................................

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà                        : ..........................................................................................

Sinh ngày  ...........................................................................................
Địa chỉ..........................................................................................
CMND số :...........................................................
Nơi cấp : ...........................................................................................

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung công việc
…………………… ...........................................................................……………...……………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………

2. Tiến độ thực hiện công việc
...................................................................................................................…………
 …………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao
3.1.Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việcnày. Tổng mức thù lao là:................. VNĐ. (Bằng chữ:.....................................);
3.2.Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:................... VNĐ;
3.3. Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.
3.4. Hình Thức thanh toán: ..........................................................
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
4.1. Nghiên cứu kỹ các chứng từ - sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng thamgia thực hiện;
4.3.Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;
4.4.Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
5.1. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;
5.2.Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;
5.3.Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;
5.4.Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
5.5.Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
5.6.Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.
Điều 6. Điều khoản chung
6.1. Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;
6.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết;
6.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu;
6.4. Hợp đồng này gồm trang Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ bản.

BÊN A
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bùi Thị Điệp – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê