Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị:……………………                              Mẫu số C10-HD                                       

Bộ phận:………………….                            (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS:.................                         ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

                                 BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

                                                                                  Ngày……tháng…….năm…….

                                                                                                                                                                                                   Số:…………….  

         Họ tên:…………….Chức vụ……….Đại diện cho……….Bên giao khoán…

        Họ tên:…………….Chức vụ……..Đại diện cho……….Bên nhận khoán……

        Cùng thanh lý hợp đồng số…ngày………..tháng……………năm…………..

         Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:…………………………………………………………………………......

         Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

         Bên………đã thanh toán cho bên……số tiền là………đồng (Viết bằng chữ)……

         Số tiền bị phạt cho bên ……vi phạm hợp đồng………..đồng (Viết bằng chữ)……

         Số tiền bên….còn phải thanh toán cho bên……là...đồng (Viết bằng chữ)……

         Kết luận:………………………………………………………………………

Đại diện bên nhận khoán                                  Đại diện bên giao khoán

 (Ký, họ tên)                                                          (Ký, họ tên, đóng dấu)

---------------------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

5. Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và thuế;
7. Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;