1. Mẫu biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 01)

Đối với một hành vi vi phạm pháp luật hành chính, cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vi phạm cần lập biên bản vi phạm hành chính theo mẫu để làm cơ sở pháp lý xử lý hành vi vi phạm pháp luật hành chính về sau. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản này để quý khách hàng tham khảo.

 

>> Tải ngay: Mẫu biên bản vi phạm hành chính

 

CƠ QUAN (1)

-------

Số: ... /BB-VPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*

Về ........... (2)

 

Hôm nay, hồi .... giờ .... phút, ngày ..../..../..., tại (3) ...

.......................................................... 

Căn cứ .............................................. (4)

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: .........  Chức vụ: ......... 

Cơ quan: .......................................... 

2. Với sự chứng kiến của (5):

a) Họ và tên :.......  Nghề nghiệp: ..... 

Nơi ở hiện nay :................................ 

b) Họ và tên :......  Nghề nghiệp: ..... 

Nơi ở hiện nay :.............................. 

c) Họ và tên :........ . Chức vụ: ........ 

Cơ quan :........................................ 

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với (ông (bà)/tổ chức)có tên sau đây:

1. Họ và tên : .............. Giới tính: .... 

Ngày, tháng, năm sinh :..../..../..... Quốc tịch: .......

Nghề nghiệp :.................................... 

Nơi ở hiện tại: ................................... 

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu :..... ; ngày cấp :..../..../........;

nơi cấp: ............................................. 

Tên tổ chức vi phạm :......................... 

Địa chỉ trụ sở chính :......................... 

Mã số doanh nghiệp: ....................... 

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

............................................................ 

Ngày cấp:..../..../ ......... ; nơi cấp:........ 

Người đại diện theo pháp luật(6) :......... Giới tính: ........

Chức danh(7): ................................... 

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính(8): .... 

.............................................................. 

............................................................... 

................................................................ 

3. Quy định tại(9) ..................................... 

.................................................................. 

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại(10): .......... 

.................................................................. 

5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm: ....

................................................................. 

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có): .....

............................................................... 

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có): ......

.............................................................. 

8. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng, gồm (11):

................................................................ 

................................................................ 

10. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

11. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, gồm:

STT

Tên giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

         
         

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

12. Trong thời hạn(12) .... ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông (bà)

(13) ................  Biên bản lập xong hồi.... giờ.... phút, ngày ......../... /... , gồm ........ tờ, được lập thành .... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(13) ......... là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

Lý do ông (bà)(13) .... cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản(15): ......

...............................................................................

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

2. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu biên bản vi phạm hành chính

Mẫu này được sử dụng để lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi tên lĩnh vực quản lý nhà nước theo tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(3) Ghi địa điểm lập biên bản là nơi xảy ra vi phạm hoặc trụ sở cơ quan làm việc của người có thẩm quyền lập biên bản.

(4) Ghi đầy đủ các căn cứ của việc lập biên bản như: Kết luận thanh tra; biên bản làm việc; kết quả ghi nhận của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều 64 Luật xử lý vi phạm hành chính;....

(5) Trường hợp cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người chứng kiến hoặc mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm để chứng kiến.

(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm,...), đối với vi phạm trên các vùng biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình.

(9) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(10) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại. Trường hợp tổ chức bị thiệt hại, thì ghi họ và tên, chức vụ người đại diện tổ chức bị thiệt hại và tên của tổ chức bị thiệt hại.

(11) Ghi cụ thể tên các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đã được áp dụng.

(12) Ghi cụ thể thời hạn: Không quá 02 ngày làm việc, trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm yêu cầu giải trình trực tiếp; không quá 05 ngày, trong trường hợp cá nhân/tổ chức vi phạm giải trình bằng văn bản.

(13) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm. Nếu cá nhân vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha/mẹ hoặc người giám hộ của người đó 01 bản.

(14) Họ và tên, chức vụ của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(15) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác....

 

3. Không ký biên bản vi phạm hành chính giao thông có bị xử phạt ?

Trả lời:

Theo Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, xử phạt hành chính có thể lập biên bản hoặc không lập biên bản. Trong đó, có 02 trường hợp sau đây, có thể xử phạt tại chỗ mà không cần lập biên bản:

- Xử phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 250.000 đồng với cá nhân, 500.000 với tổ chức.

Đặc biệt, nếu phát hiện hành vi vi phạm hành chính do dùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Đồng thời, tại Điều 58 Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012, khi người vi phạm cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

Do đó, việc ký vào biên bản không phải là điều kiện bắt buộc để xử phạt hành chính hành vi vi phạm giao thông. Và hành vi trốn tránh mà không sử dụng đến vũ lực, đe dọa dùng vũ lực… thì sẽ không bị coi là chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật hình sự.

Hơn nữa Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 không có quy định xử phạt hành vi không ký vào biên bản của người vi phạm giao thông.

Như vậy, căn cứ những phân tích trên, có thể khẳng định, không ký vào biên bản, người vi phạm giao thông có thể không bị xử phạt hành chính và đây cũng không phải hành vi chống người thi hành công vụ nếu người này không sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực…

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6162 để được hướng dẫn về giải đáp.

 

4. Thủ tục xử phạt giao thông đường bộ ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông như thế nào ? Cảm ơn!

Trả lời:

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính:

Buộc chấm dứt hành vi vi phạm:

Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được người có thẩm quyền đang thi hành công vụ áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính đang diễn ra nhằm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Lập biên bản:

+ Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

+ Phải lập biên bản nếu không thuộc trường hợp trên. Ngoài ra, các trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính: Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết của vụ việc và phải được thể hiện bằng văn bản.

Xác định giá trị của tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính:

- Trong trường hợp cần xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải xác định giá trị tang vật và phải chịu trách nhiệm về việc xác định đó.

Nếu không thể xác định bằng các phương pháp trên thì có thể ra quyết định tạm giữ tang vật và thành lập hội đồng định giá.

Ra quyết định xử phạt:

- Thời hạn ra quyết định xử phạt: thông thường là 07 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật Xử lý vi phạm hành chính mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

* Lưu ý: (xử phạt đối với chủ phương tiện giao thông vi phạm)

- Trong trường hợp chủ phương tiện vi phạm có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Trong trường hợp chủ phương tiên vi phạm không có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào hành vi vi phạm để lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiên và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Người điều khiển phương tiện giao thông ký vào biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt thay cho chủ phương tiện. Trong trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành quyết định xử phạt thay cho chủ phương tiện thì người có thẩm quyền xử phạt tiến hành tạm giữ phương tiện để đảm bảo việc xử phạt đối với chủ phương tiện vi phạm.

 

5. Tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính có phải lập biên bản ?

Trả lời:

Điều 125. Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính...

9. Mọi trường hợp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, tình trạng của tang vật, phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết định tạm giữ, người vi phạm; trường hợp không xác định được người vi phạm, người vi phạm vắng mặt hoặc không ký thì phải có chữ ký của 02 người làm chứng. Biên bản phải được lập thành 02 bản, người có thẩm quyền tạm giữ giữ 01 bản, người vi phạm giữ 01 bản.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính, trong mọi trường hợp khi bị tạm giữ phương tiện thì người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện phải lập biên bản, nếu không tạm giữ xe mà không lập biên bản là trái với quy định của pháp luật.

Trường hợp, người thi hành công vụ tạm giữ phương tiện của người tham gia giao thông mà không lập biên bản tạm giữ thì người có phương tiện bị tạm giữ có thể thực hiện thủ tục khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162. Trân trọng cảm ơn!