MẪU SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ……………………..

Tên tôi là: …………………… Sinh ngày ……………tháng ………….. năm         …………………..

CMND…………….. Ngày cấp ……../……../……………..Nơi cấp:..................................................

Số điện thoại liên lạc:…………………… số tài khoản ……………………tại ngân hàng:………….,

mã số thuế:……………………., địa chỉ Email (nếu có):………………………………………………

Hiện cư trú tại: …………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? Thủ tục đăng ký hưởng thất nghiệp ?

Số Sổ bảo hiểm xã hội:           ………………………………………………………….………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ………………………………………………………………..

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với …………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan           ……………………………………………………………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp ………………………..tháng.

Kèm theo đơn này là (*)         ………………………………….. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

…………, ngày ……… tháng …….. năm ...
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

>> Xem thêm:  Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?