Mẫu B35        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO HỢP PHÁP Ở VIỆT NAM

 

Kính gửi: (2) ……………………………………………………………….

Người đại diện:

Họ và tên: ………….….…Tên gọi khác……..………Năm sinh…………

Quốc tịch: ……………………Tôn giáo: …………………………………

 

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam với nội dung sau:

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam ?

           

Lý do đề nghị sinh hoạt tôn giáo:......…………………………………………….

Thời gian sinh hoạt tôn giáo:...…………………………………………………...

Số lượng người tham gia: ….………….…………………………………………

Cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt tôn giáo:………………………………

            Địa chỉ:……………………………………………………………………………

           

 

Kèm theo đề nghị gồm: bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện; văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo có cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về quyền sở hữu bất động sản đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

 

    

 

                                            NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 (1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.  

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở tôn giáo hợp pháp mà người nước ngoài chọn làm địa điểm sinh hoạt tôn giáo.

 

 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt nam ?