Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (hay: đơn xin cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng) là việc tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý quy hoạch xây dựng cơ bản, thông thường là gửi đến phòng dịch vụ công - Sở Quy hoạch kiến trúc tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân sinh sống để biết chính xác về các thông tin quy hoạch liên quan đến thửa đất mà mình tra cứu thông tin:

Luật Minh Khuê giới thiệu về Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch với nội dung cụ thể như sau:

1. Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng:

>> Tải mẫu: Đơn đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng)

Kính gửi : ..........................................................

1. Nhà đầu tư

Nhà đầu tư:............................................................................................

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ................................................................

Điện thoại:..........................Fax....................... email:...........................

Người đại diện .......................................Chức vụ.................................

CMTND/Hộ chiếu số:...........................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số :..............do............ cấp ngày..../....../......

(Hướng dẫn cách viết: Ghi thông tin trên giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động nếu là tổ chức, doanh nghiệp. Ghi thông tin cá nhân trên chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước nếu là cá nhân)

2. Địa điểm: .........................................................................................

- Lô đất: .................................................................................................

- Khu chức năng:…..……………............................................................

- Phạm vi ranh giới: ...............................................................................

- Diện tích lô đất (m2):............................................................................

(Hướng dẫn cách viết: Ghi thông tin trên sổ đỏ/sổ hồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào nội dung thông tin địa điểm cần tra cứu)

3. Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:

..............................................................................................................

(Hướng dẫn cách viết: Mỗi cá nhân/tổ chức khi tra cứu thông tin sẽ có một mục đích khác nhau, căn cứ vào mục đích là đầu tư hay nhu cầu mua bán, chuyển nhượng để ghi các thông tin trong mục này)

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất (nếu có):

.............................................................................................................

...........................................................................................................

(Hướng dẫn cách viết: Bạn cần lấy thông tin gì ? Dựa trên những thông tin bạn có về thửa đất này hoặc những thông tin bạn cần biết cụ thể hơn về quy hoạch nhà nước trong việc sử dụng mảnh đất trên. VD: xin thông tin quy hoạch chi tiết 1:500 hoặc 1:1000 của dự án mở rộng đường vành đai qua khu đất thuộc tờ bản đồ số:.....)

Kính đề nghị ………………………. cung cấp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên.

Đơn đính kèm:

- Trích sao vị trí khu đất

- ……

_______, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu)

Mẫu đơn xin xác nhận thông tin quy hoạch đất đai, quy hoạch nhà ở, mở đường giao thông

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn xin xác nhận quy hoạch đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

2. Mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng:

Tương tự như mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch thì mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch thường được các tỉnh/Thành phố hoặc các sở ban ngành, UBND cấp Quận huyện mỗi nơi lại yêu cầu người dân viết đơn xin thay vì đơn đề nghị đây cũng là một điểm khác biệt mà các bạn cần lưu ý khi soạn thảo mẫu này.

>> Tải mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Kính gửi : Ủy Ban Nhân dân Quận ..................thành phố...............

1. Nhà đầu tư

Nhà đầu tư:........................................................................................

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: .............................................................

Điện thoại:....................Fax........................ email:..............................

Người đại diện .......................................Chức vụ...............................

CMTND/Hộ chiếu số:..........................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số :................do.............. cấp ngày..............

2. Địa điểm: .......................................................................................

- Lô đất: .............................................................................................

- Khu chức năng:…..…………….........................................................

- Phạm vi ranh giới: ............................................................................

- Diện tích lô đất (m2):..............

3. Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:

...........................................................................................................

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất (nếu có):

..........................................................................................................

.........................................................................................................

Kính đề nghị ………………………. cung cấp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên

Đơn đính kèm:

- Trích sao vị trí khu đất

- ……

_______, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu)

3. Mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng:

Riêng đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong miền nam thì lại sự dụng mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch. Đây là yếu tố đặc trưng vùng miền, và rõ ràng điều không thống nhất về ngôn từ/biểu mẫu cũng gây nhiều khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục xác nhận quy hoạch này.

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để quý khách hàng kham khảo.

>> Tải mẫu giấy để nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Kính gửi : Ủy Ban Nhân Dân Quận 3, Thành phố HỒ Chí Minh

1. Tôi tên là (hoặc tên của tổ chức): ……………….............……….

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: …………………, đường: ………………

Phường (xã/thị trấn): …………., quận/huyện/thành phố: …………….

Điện thoại:………………………. Email:…………………........……….

(Nếu là tổ chức) Người đại diện …………………........................…..

Chức vụ…………………………………....................................………

CMTND/Hộ chiếu số:……………………............................…………..

Giấy chứng nhận đầu tư số :…………. do………. cấp ngày…/.../20...

2. Vị trí khu đất, lô đất đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch:

- Thửa đất số: ………Tờ bản đồ số: …………… Lô đất: ……………

Địa điểm: …………………phường..........Quận...........thành phố….....

- Khu chức năng:…..…………………………………………………….

- Phạm vi ranh giới: (theo bản đồ hiện trạng vị trí số: …………. do ………… lập ngày ………………….)

- Diện tích lô đất (m2):…………..

3. Nội dung và mục đích tra cứu thông tin quy hoạch:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất dự kiến (nếu có mục đích đầu tư xây dựng công trình):

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đề nghị ………………………cung cấp cho tôi chứng chỉ quy hoạch tại khu đất, lô đất nêu trên.

Đơn đính kèm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số...... cấp ngày.......

– ……

……….., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu)

4. Hướng dẫn thủ tục và các bước tiến hành thủ tục xin xác nhận thông tin quy hoạch:

Một thực tiễn đang tồn tại ở Việt Nam là mỗi tỉnh/thành phố đều quy định những thủ tục và phân cấp xác định quy hoạch khác nhau. Thông thường thì cơ quan nào cung cấp thông tin quy hoạch (cơ quan ban hành quy hoạch) sẽ cung cấp thông tin về quy hoạch (cơ quan cung cấp thông tin quy hoạch) thông qua bộ phận hành chính một cửa của chính cơ quan đó. Chúng tôi, phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam để bạn có thông tin tham khảo. Cụ thể:

4.1 Xin xác nhận thông tin quy hoạch tại thành phố Hà Nội:

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Hà Nội (được đăng tải cổng thông tin của UBND Hà nội - hanoi.gov.vn) có thể tóm tắt như sau:

Về trình tự thực hiện:

- Người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội - lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc nộp hồ sơ gửi trực tuyến cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua cổng thông tin điện tửt nmtnd.hanoi.gov.vn.

- Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đối chiếu bản đồ, kiểm tra thực địa và trả lời thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Về cách thức thực hiện:

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp hồ sơ gửi trực tuyến cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua cổng thông tin điện tửtnmtnd.hanoi.gov.vn. Khi đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Cán bộ giao dịch phải có Giấy giới thiệu của đơn vị và giấy chứng minh nhân dân.

Về thành phần, số lượng hồ sơ, gồm:

1. Bản chính Văn bản đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trong đó thể hiện rõ vị trí, diện tích khu đất và mục đích đề nghị cung cấp thông tin);

2. Các giấy tờ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ định đầu tư (bản sao công chứng);

3. Bản sao Trích lục bản đồ thể hiện vị trí khu đất hoặc bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập tỷ lệ 1/500 (nếu có).

Về thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản trả lời theo quy định.

Về đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu.

Về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

Về kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Về mức phí, lệ phí: Phí sử dụng khai thác hồ sơ, tài liệu đất đai (không bao gồm phí in ấn, sao chụp hồ sơ tài liệu): 300.000 đồng/hồ sơ/lần.

Về căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

- Luật Thủ đô năm 2012;

- Luật Đất đai năm 2013

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Quyết định số 7122/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên đại bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND Thành phố);

4.2 Xin xác nhận thông tin quy hoạch (cấp chứng chỉ quy hoạch) tại thành phố Hồ Chí Minh:

Theo giới thiệu trên cổng thông tin của sở quy hoạch kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thì các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc (số 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Khi nhận hồ sơ Cấp Chứng chỉ quy hoạch, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ hồ sơ và in biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ Cấp Giấy phép quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch-Kiến trúc (số 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). Nếu quá ngày hẹn trả kết quả, cá nhân và tổ chức không đến nhận, Bộ phận trả kết quả của Sở Quy hoạch-Kiến trúc sẽ gửi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong biên nhận bằng đường bưu điện.

Về Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị Cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);

2. Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000 – 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/5000 (đối với diện tích ≤ 5ha), do cơ quan đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện.

Về ​số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Về thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Về ​đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

Về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM, các ban quản lý khu chức năng đô thị, Phòng quản lý đô thị các quận huyện.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM. d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Về kết quả thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản trả lời đối với các trường hợp không có đầy đủ thông tin để cấp Chứng chỉ quy hoạch.

Lệ phí: Không có.

Về căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

- Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở mà chưa đóng thuế ?

Kính gửi anh/chị, tôi có một vướng mắc này xin nhờ anh/chị tư vấn giúp: Tháng 03/2002 tôi có mua một miếng đất với diện tích 4x19 (m) bằng giấy tờ tay. Đến 04/2003, tôi tự xây cất nhà để ở (không phép). Mãi đến 08/09/2014 tôi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Hồ sơ được tiếp nhận và được UBND phường A, quận B xử lý hồ sơ ngày 30/09/2014, họ xác nhận nhà tôi xây năm 2005 (họ không báo tôi về vấn đề này nhưng trên hồ sơ lưu của họ nên tôi có được thông tin này).
Ngày 01/12/2014 tôi nhận được thông báo từ phường yêu cầu tôi bổ sung hồ sơ (yêu cầu tôi chỉnh lại bản vẽ). Sau đó họ tiếp nhận lại hồ sơ ngày 16/12/2014. 27/02/2015, UBND quận B ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Tháng 11/2016, tôi mới có thông báo thuế về ngôi nhà tôi (thông báo thuế trễ do khu vực này đang bị treo-> chưa có giá thuế) với số thuế gần 300 triệu. Tôi có thắc mắc cơ quan thuế thì họ bảo do phường xác nhận nhà tôi tạo lập 2005 nên thuế áp 100% (nhà xây sau ngày 01/07/2004) và giấy chứng nhận ký năm 2015 nên giá thuế tăng (giá thuế tăng từ năm 2015).
Tôi có 2 vấn đề:
1/ họ đã xử lý hồ sơ của tôi quá chậm (nộp từ 08/09/2014 mà đến 27/02/2015 mới ký cấp giấy chứng nhận) -> tôi phải chịu thuế theo giá thuế năm 2015.
2/ Nhà tôi được tạo lập 04/2003 chứ không phải năm 2005 như họ đã xác định (họ xác định dựa vào thông báo cấp số nhà quận cấp tháng 09/2005 và hợp đồng điện năm 2005. Về giấy tờ chứng minh thời điểm tạo lập nhà tôi không còn giữ do đó tôi chỉ lấy ý kiến khu dân cư có xác nhận của trưởng khu phố. Tuy nhiên UBND phường không chấp nhận.
Anh/chị cho tôi hỏi như vậy tôi phải làm gì và thủ tục như thế nào để đòi hỏi được quyền lợi cho mình ạ?

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở mà chưa đóng thuế ?

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn đưa ra thì trường hợp của bạn được pháp luật quy định như sau:

Về việc chứng nhận quyền sử dụng đất, Luật Đất đai năm 2013 có quy định:

“Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất .......

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Nghị định 43/2014/NĐ-CP : Hướng dẫn luật đất đai năm 2013 quy định:

“ Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;......

h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó........”

Trình tự thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở như sau:

B1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình lên Ủy ban nhân dân cấp huyện.

B2: Bộ phận có thẩm quyền tại Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả.

B3: Chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

B4: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất.

Trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Khi đủ điều kiện thì viết Giấy chứng nhận gửi kèm hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình chủ tịch UBND huyện ký giấy chứng nhận.

B5: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện

B6: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chuyển kết quả cho Bộ phận trả cho người sử dụng đất hoặc trả kết quả cho UBND xã để trả cho người sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“ Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;

.....

4. Thời gian quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định...”

Theo thông tin bạn đưa ra:

+ 08/09/2014, bạn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

+ 01/12/2014, bạn nhận được thông báo từ phường yêu cầu tôi bổ sung hồ sơ. Sau đó họ tiếp nhận lại hồ sơ ngày 16/12/2014.

+ 27/02/2015, UBND quận Bình Tân ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Như vậy, bạn phải tìm hiểu xem trường hợp của bạn bị kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính có phù hợp theo quy định không. Cụ thể nếu có thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định không được tính vào thời gian quy định tại khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu trên. Từ đó mới xác định được cơ quan có thẩm quyền có thực hiện thủ tục chậm so với quy định hay không.

Ngoài ra, về vấn đề xác định ngôi nhà của bạn được tạo lập khi nào thì theo quy định tại điều 31 nghị định 43/2014/NĐ-CP, bạn không có giấy tờ nào xác minh thời gian tạo lập ngôi nhà theo quy định, do đó phải dựa vào xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. Bạn nên yêu cầu xác minh lại vấn đề này, yêu cầu thu thập ý kiến của khu dân cư để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Luật Đất đai 2013 quy định các hình thức để người dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình:

“Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.”

Trên đây là những phân tích, giới thiệu khái quát nhất về các biểu mẫu, thủ tục và quy trình xin xác nhận quy hoạch. Mọi vướng mắc pháp lý về thủ tục trên hoặc trong lĩnh vực đất đai hãy gọi ngay: 1900.6162 để được luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại giải đáp, hỗ trợ nhanh nhất.

Trân trọng!

Luật sư: Lê Minh Trường - Giám đốc điều hành Công ty luật Minh Khuê