PHỤ LỤC VI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN

Kính gửi1: .............................................................................................................

Tên tôi là:………………………………………………….Nam/Nữ............................

CMND số...............................cấp ngày…./......./........, nơi cấp............................

Có hộ khẩu thường trú tại:...................................................................................

Hiện là sinh viên năm thứ .....................lớp.....................khoá..................ngành (khoa).......................trường ............................................................................................................................

Số thẻ sinh viên (nếu có):..............................cấp ngày…....................................

Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có)2:.....................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị3 .........................................................................xét duyệt cho tôi được thuê nhà ở sinh viên (ghi rõ tên khu nhà ở sinh viên).................................................................................................................................

Tôi cam kết tuân thủ nội quy sử dụng nhà ở sinh viên, cam kết trả tiền thuê nhà đầy đủ, đúng thời hạn khi được thuê nhà ở.

Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.


Xác nhận của cơ sở giáo dục4
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký, đóng dấu)

......, ngày………tháng…….năm…….
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

____________

1 Ghi tên đơn vị quản lý vận hành quản lý vận hành nhà ở (nếu là nhà ở xây dựng mới); ghi tên cơ sở giáo dục (nếu là ký túc xá cũ);

2 Ghi rõ thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Điều 16 của Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng;

3 Ghi tên cơ sở giáo dục hoặc tên đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên;

4 Xác nhận của cơ sở giáo dục đang quản lý sinh viên.