CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân …………………………………

Giấy CNĐKDN/VPĐD (đối với tổ chức) hoặc CMTND, CCCD đối với cá nhân) số …………… cấp ngày….. tháng ….. năm ………, nơi cấp …………

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại ……………………

Số Fax  …………………………… E-mail ……………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do …………….… (*) ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của …………… (*) ban hành.

>> Xem thêm:  Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của hộ kinh doanh cá thể ?

(danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này).

 

 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….
Đại diện Tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: * chọn 1 trong 3 cơ quan: Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương.

>> Xem thêm:  Thực phẩm đặc biệt là gì? Thực phẩm chức năng là gì?