1. Thủ tục kết hôn với công an

Về thủ tục để kết hôn với người đang hoạt động trong lực lượng Công an, người đang công tác trong ngành Công an khi kết hôn thì thực hiện thủ tục sau: 

- Chiến sỹ công an chủ động làm đơn tìm hiểu để kết hôn trong thời gian từ 03 đến 06 tháng tùy theo mức độ tình cảm của hai người;

- Tiếp theo chiến sỹ công an làm đơn xin kết hôn gồm 02 đơn. 1 đơn gửi thủ trưởng đơn vị, 1 đơn gửi phòng tổ chức cán bộ;

- Người dự định kết hôn với chiến sĩ công an làm đơn để kê khai lý lịch trong phạm vi 03 đời của mình;

- Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tiến hành thẩm tra lý lịch, xác minh người mà chiến sỹ công an dự định kết hôn và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc. Thời gian tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch nói trên khoảng từ 2 đến 4 tháng.

- Sau khi thẩm định lý lịch, phòng tổ chức cán bộ ra quyết định có cho phép kết hôn hay không. Nếu đồng ý cho chiến sỹ công an đó kết hôn với người chiến sỹ đó dự định cưới thì Phòng tổ chức cán bộ gửi quyết định về đơn vị nơi chiến sỹ ấy công tác. 

>> Xem thêm: Điều kiện kết hôn với công an theo quy định mới nhất hiện nay?

 

2. Đơn xin đăng ký kết hôn với công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

ĐƠN XIN KẾT HÔN

 

Kính gửi: .....................................................

Tôi tên: ........................................................ 

Sinh ngày: ....... tháng ..... năm ..... Dân tộc: ......... Tôn giáo: ........ 

Cấp bậc: ....................................................... 

Chức vụ: ....................................................... 

Đơn vị: ......................................................... 

Tạm trú: ....................................................... 

Tình trạng hôn nhân: .................................... 

Qua quá trình tìm hiểu cô ............................... 

Sinh ngày: ........... tháng ... năm ..... Dân tộc: ......  Tôn giáo: ......... 

Nghề nghiệp: ................................................... 

Cơ quan đơn vị: ............................................... 

Quê quán: ........................................................ 

Thường trú: ...................................................... 

Tình trạng hôn nhân: ....................................... 

Họ tên cha: ................... , sinh năm: .........  nghề nghiệp: ........ 

Họ tên mẹ: ....................... , sinh năm: ........ , nghề nghiệp: ...... 

Sau thời gian tìm hiểu, tôi và cô ........................................... thấy đủ điều kiện cùng nhau xây dựng gia đình và được sự đồng ý thống nhất cho phép của gia đình hai bên. Nay tôi viết đơn này kính trình lên thủ trưởng các cấp xem xét và tạo điều kiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

    ..........., ngày...tháng...năm...
TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NAM
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo một số bài viết, biểu mẫu liên quan:

Mẫu lý lịch tự khai kết hôn với công an mới nhất

Người theo đạo Thiên chúa có được kết hôn với công an không?

Mẫu đơn xin kết hôn với công an mới nhất  

Ông đã từng là lính Ngụy thì có đủ điều kiện kết hôn với công an?