Trong trường hợp muốn kết hôn với người làm trong ngành công an nhân dân, pháp luật đòi hỏi nam/nữ muốn kết hôn với người làm việc trong ngành công an nhân dân phải đáp ứng một số điều kiện riêng để đảm bảo tính đặc thù của ngành có liên quan tới yếu tố chính trị. Một trong những thủ tục cần làm khi muốn kết hôn với người đang làm trong ngày nghề công an đó là việc thẩm tra lý lịch. Bài viết dưới đây xin trình bày mẫu và cách viết lý lịch tự khai kết hôn với công an mới nhất.

 

1. Quy định về kết hôn với người đang làm trong ngành công an

1.1. Điều kiện kết hôn với người trong ngành công an

Để được phép kết hôn với người đang làm trong ngành công án, cần phải đáp ứng được điều kiện cơ bản theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình 2014 cùng với đó là những điều kiện được quy định tại Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA, cụ thể:

Thứ nhất: Cũng tương tự như như việc kết hôn với các công dân khác, hai bên nam nữ phải đáp ứng các điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 đó là:

- Điều kiện về tuổi: Công dân nam phải đủ từ 20 tuổi trở lên; Công dân nữ phải đủ từ 18 tuổi trở lên

- Điều kiện về ý chí tự nguyện: Hai bên nam, nữ phải tự nguyện đến với nhau, không có sự ép buộc, xúi giục của bên thứ ba và quyết định đi đến hôn nhân phải do ý chí chủ quan của họ.

- Điều kiện về năng lực hành vi dân sự: Hai bên nam, nữ không mất năng lực hành vi dân sự

- Việc kết hôn không được trái với trường hợp cấm kết hôn được quy định tại Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình.

Thứ hai: các điều kiện khác quy đinh tại Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA:

- Gia đình của người dự định kết hôn với công an không làm tay sai cho chế độ phong kiến, nguỵ quân, nguỵ quyền.

- Người dự định kết hôn với người làm trong ngành công an và gia đình của người dự định kết hôn với người làm trong ngành công an không có người nào đang có tiền án (trong phạm vi ba đời), hoặc đang chấp hành hình phạt tù.

- Gia đình và bản thân không theo đạo Thiên chúa giá, Cơ đốc giáo, Tin lành.

- Gia đình và bản thân không phải là người dân tộc Hoa.

- Bố mẹ và bản thân không phải là người nước ngoài.

>> Tham khảo: Người theo đạo Thiên chúa có được kết hôn với công an không?

 

1.2. Thủ tục cần phải làm

Bước 1: Chiến sỹ công an làm đơn tìm hiểu để kết hôn trong thời gian từ 03 đến 06 tháng 

Bước 2: Làm đơn xin kết hôn. Chiến sỹ công an sẽ phải viết 02 đơn xin kết hôn. Một đơn gửi tới phòng tổ chức cán bộ, một đơn gửi đến Thủ trưởng của đơn vị nơi chiến sỹ công tác.

Bước 3: Làm thủ tục kê khai lý lịch. Người dự định kết hôn với chiến sỹ công an phải làm bản kê khai lý lịch trong vòng 03 đời của gia đình mình.

Bước 4: Thẩm tra lý lịch. Phòng tổ chức cán bộ sau khi tiếp nhận đơn xin kết hôn của chiến sỹ công an và bản lý lịch tự khai của đối tượng muốn kết hôn với chiến sỹ công an sẽ tiến hành thẩm tra lý lịch, xác minh tính xác thực cũng như tìm hiểu về đối tượng mà chiến sỹ công an dự định sẽ kết hôn tại nơi làm việc cũng như nơi sinh sống của người đó. 

Bước 5: Đưa ra quyết định. Sau khi kết thúc quá trình thẩm tra lý lịch, nếu đủ điều kiện, chiến sỹ công an được cho phép kết hôn.

 

2. Mẫu lý lịch tự khai kết hôn với công an 

Như đã phân tích ở trên, người dự định kết hôn với người đang làm trong ngành công an cần phải làm bản kê khai lý lịch trong vòng 03 đời của gia đình mình. Bản kê khai lý lịch là văn bản được lưu hành nội bộ trong ngành công an, về cơ bản nó các nội dung sau đây:

LÝ LỊCH TỰ KHAI
Dùng cho (1):
Họ và tên khai sinh (3):
Sinh ngày (5):                                                                                 tháng:                                                                        năm:
Quê quán (8):
Nơi đăng ký HKTT (12):
Nơi ở hiện nay (13):
Chức vụ đơn vị (15):

 

I.SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
Họ và tên (3): 
Tên khác (4)
Sinh ngày (5):                                                       tháng:                                        năm:                                                          Giới tính (6):
Nơi sinh (7):
Quê quán (8):
Dân tộc (9):                                                            Quốc tịch (10):                                                                                           Dân tộc (11):
Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú (12):
Nơi ở hiện nay (13):
Nghề nghiêp (14):
Trình độ giáo dục phổ thông (15):
Trình độ chuyên môn cao nhất (16):
Lý lịch chính trị (17):
Ngoại ngữ (18):                                                                                                                      Tin học (19):
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (20):
Nơi kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí MInh (21):
Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam (22):                                                                              Ngày chính thức:
Nơi kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam (23):
Ngày vào CAND (24):                                                                                                             Đơn vị tuyển:
Chức vụ, đơn vị hiện tại (25):
Cấp bậc (26):                                                                                                                          Bậc lương (27):
Danh hiệu được phong (28):
Tình trạng sức khoẻ (29)
 

 

II.LỊCH SỬ CÁ NHÂN
1.Quá trình học tập, công tác 
Từ tháng, năm đến tháng, năm  
2.Những đặc điểm về lịch sử bản thân  
Tháng, năm Hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý, cơ quan xử lý 
   
3.Khen th                                                                                                
Tháng, năm Nội dung và hình thức khen  Cấp quyết định 
     
4.Kỷ luật            
Tháng, năm  Nôi dung và hình thức kỷ luật  Cấp  quyết định
     

 

III.QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Ghi rõ họ tên từng người, năm sinh, quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác hay học tập, quá trình hoạt động theo từng thời gian; thái độ chính trị; đặc điểm lịch sử (có bị bắt bị tù, làm việc trong chế độ cũ, nguỵ quân, nguỵ quyền không), nếu có ai hoạt động cho địch thì ghi rõ thời gian, nơi hoạt động, chức vụ, mức độ ảnh hưởng xấu đối với cách mạng, nếu vi phạm pháp luật phải ghi rõ tội danh bị cơ quan xử lý, mức độ và thời gian chấp hành hình phạt, thái độ chính trị hiện nay.

1.CHA, MẸ, ANH CHỊ EM RUỘT

1.1.Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi, người nuôi dưỡng):
 
1.2.Anh, chị, em ruột
 
2.VỢ (CHỒNG), CON
2.1.Vợ (Chồng)
 
2.2.Con (Kể cả con nuôi)
 
3.BÊN NỘI
3.1.Ông, bà nội
 
3.2.Bác, chú, cô ruột
 
4.BÊN NGOẠI
4.1.Ông, bà ngoại
 
4.2.Bác, cậu, dì ruột
 
5.BÊN GIA ĐÌNH VỢ (CHỒNG)
5.1.Cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ (chồng)
a) Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi)
 
b)Anh, chị em ruột
 

5.2.Bên nội của vợ (chồng)

a) Ông, bà nội
 
b)Bác, chú, cô ruột
 
5.3.Bên ngoại của vợ (chồng)
a) Ông, bà ngoại của vợ (chồng)
 
b)Bác, cậu, dì ruột
 
 

 

IV.QUAN HỆ XÃ HỘI
Ghi rõ họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay của những người có quan hệ thân thiết đối với bản thân (kể cả người nước ngoài). Những ảnh hưởng tốt, xấu về tư tưởng, đao đức, lối sống, học tập, rèn luyện và những mối quan hệ về kinh tế của người đó đối với bản thân.
 

 

V.TỰ NHẬN XÉT BẢN THÂN
Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lực và sở trường công tác
 
 

 

VI.CAM ĐOAN VỀ LÝ LỊCH   

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Dùng cho tuyển vào Công an nhân dân)

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH

 

   

........ngày............tháng...........năm.....................

(Ký và ghi rõ họ tên)

..........ngày............tháng.............năm..................

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

VII.XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ (ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI KẾT HÔN VỚI CÁN BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CAND), ĐƠN VỊ CÔNG TÁC (ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SỸ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CAND)
 

                                                                                                                                                                                                              ............ngày...............tháng...........năm..............

                                                                                                                                                                                                                     UBND xã, phường, thị trấn

                                                                                                                                                                                                                                              (Ghi rõ họ, tên, chức vụ, kí tên, đóng dấu)

>> Xem thêm: Điều kiện kết hôn với công an theo quy định mới nhất hiện nay?

 

3. Cách viết lý lịch tự khai 

1. Dùng cho: ghi rõ phục vụ côcng tác cán bộ, tuyển người vào CAND hoặc kết hôn với cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong CAND

2. Ảnh: Ảnh màu 4*6 được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày kê khai lý lịch, dán và đóng dấu giáp lai.

3. Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa đúng họ tên trong Giấy khai sinh

4. Tên gọi khác: Là tên gọi khác hoặc bí danh khác đã dùng trong hoạt động cách mạng trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật.........................(nếu có)

5. Sinh ngày: ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như trong Giấy khai sinh

6. Giới tính: ghi giới tính là Nam hoặc Nữ

7. Nơi sinh: Tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trự thuộc TW), nơi được sinh ra (ghi đúng trong Giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi (tên cũ), nay là (tên mới).

8. Quê quán: ghi theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân (việc xác định quê quán theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư Pháp). Ghi rõ tên (xã, phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc TW).

9. Dân tộc: ghi rõ tên dân tộc theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng,.......

10 .Quốc tịch: ghi các quốc tich đang có tại thời điểm kê khai

11. Tôn giáo: đang theo tông giáo nào thì ghi tôn giáo đó như: Công giáo, Hồi giáo,.........

12. Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi đăng kí hộ khẩu thường trú.

13. Nơi ở hiện nay: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi ở

14. Nghề nghiệp: ghi rõ nghề nghiệp đã, đang làm. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình thi ghi "không nghề nghiệp"

15.Trình độ giáo dục phổ thông: đã tốt nghiệp lớp mình/thuộc hệ nào

16.Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ khoa học, tiến sỹ, thạch sỹ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp,.....thuộc chương trình đào tạo nào.

17.Lý luận chính trị: cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương

18.Ngoại ngữ: tên ngoại ngữ, trình độ đào tạo A,B,C,D, cử nhân, thạc sỹ,......

19.Tin học: trình độ A, B, C, D, cử nhân, thạc sỹ......

20.Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ghi tháng năm được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

21.Nơi kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ghi rõ cho đoàn và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nơi được kết nạp 

22.Ngày vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: ghi ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày tuyên bố chính thức. Nếu được kết nạp Đảng lần thứ hai mà tuổi Đảng được tính liên tục thì ghi ngày vào Đảng được tính từ lần thứ nhất; tuổi Đảng không được tính liên tục thì ghi ngày vào Đảng là lần thứ hai. Nếu chưa và Đảng thì không ghi

23.Nơi kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam: ghi rõ Chi bộ và Đảng bộ nơi kết nạp.

(Lưu ý: Các điểm từ 24 đến 32 không áp dụng đối với người kết hôn với người làm việc trong ngành công an, do đó bài viết không trình bày).

Trên đây là mẫu và cách viết tự khai lý lịch dành cho đối tượng dự định kết hôn với người đang làm việc trong ngành công an nhân dân. Mọi thắc mắc liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến1900.6162 để được giải đáp chi tiết. Trân trọng!