CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

 

Kính gửi:          Ban Giám Công ty ……..

                         - Trưởng phòng Tổ chức – hành chánh – quản trị kế toán

 

Tôi tên là: …………………………………………………………....………

Hiện đang công tác tại: …………………………………………………...

>> Xem thêm:  Cách tính nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản ?

Chức vụ: ………………………………………………………....………….

Nay kính đơn này gửi đến Ban Giám Công ty…………………………..

………………………………………………………………………......……

Lý do xin nghỉ dưỡng sức sau sinh tại gia đình, kể từ ngày: .../.../......... đến ngày

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Đốc Công ty……………

Xin chân thành cảm ơn!

Kế Sách, ngày… tháng … năm 2013

Ban lãnh đạo     Chủ tịch công đoàn         Trưởng phòng HCNS             Người làm đơn

      (Duyệt)                  (Duyệt)                                (Duyệt)                              (Ký, họ tên)

 

>> Xem thêm:  Nghỉ dưỡng sức sau thai sản có cần công đoàn xác nhận?

 

 

 

>> Xem thêm:  Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản ? Đăng ký hưởng dưỡng sức sau sinh ?