Mẫu đơn xin nhập quốc tịch được ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

 

ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên (1):.....................................................................................................

Giới tính:.............Nam:... Nữ:...

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................

Nơi sinh (2):.......................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3):...................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):........................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5):....................... Số:.......................................

Cấp ngày, tháng, năm:.........................................., Cơ quan cấp:.........................

Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có):….................................………

Địa chỉ cư trú trước khi nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có):……...........................…

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:...........................................................................

Thẻ thường trú số: .........., cấp......... ngày....., tháng...., năm:...... Cơ quan cấp:........, cấp lần thứ:......

Nghề nghiệp:......................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được nhập quốc tịch Việt Nam.

Mục đích xin nhập quốc tịch Việt Nam: ................................................................

..........................................................................................................................

Việc xin nhập quốc tịch Việt Nam của tôi thuộc diện được miễn một số điều kiện (6):

..........................................................................................................................

Tôi xin lấy tên gọi Việt Nam là:.............................................................................

Nếu được nhập quốc tịch Việt Nam, tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Tôi cũng xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên sinh sống cùng tôi có tên dưới đây (nếu có):

STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Nơi đăng ký khai sinh Tên gọi Việt Nam

Về quốc tịch hiện nay (7):

Tôi xin cam kết sẽ làm thủ tục thôi quốc tịch hiện nay của mình và của con chưa thành niên nêu trên (nếu có): Tôi tự xét thấy mình và con chưa thành niên nêu trên (nếu có) thuộc trường hợp đặc biệt:

Tôi xin đề nghị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, cho phép được nhập quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch hiện nay. Tôi xin cam kết việc giữ quốc tịch hiện nay không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lý do xin giữ quốc tịch hiện nay:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

............., ngày....tháng....năm....

Giấy tờ kèm theo:

- ............................................

- ............................................

- ............................................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2) Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4) Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5) Ghi rõ loại giấy tờ gì;

(6) Nêu rõ trường hợp được miễn theo quy định nào của Luật Quốc tịch Việt Nam;

(7) Đánh dấu 'X" vào 1 trong 2 lựa chọn.