CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự (Nơi có thẩm quyền thi hành Bản án - được ghi cụ thể tại phần …… của Bản án)

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) .............. địa chỉ: ..................

...................................................................................................................

Họ và tên người được thi hành án ............................................................ 

địa chỉ: ....................................................................................................... 

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?

Họ và tên người phải thi hành án .............................................................. 

địa chỉ: ........................................................................................................ 

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

..................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

>> Xem thêm:  Quy định về tự thỏa thuận thi hành án ?

................................................................................................................... 

3. Các tài liệu kèm theo

- Bản án, Quyết định số ..................ngày  ...tháng .....năm ....... của .......... 

- Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

- Tài liệu có liên quan khác ........................................................................ 

...................................................................................................................                    

                                                                              ............. ngày .... tháng  .... năm 20......  

 

Người yêu cầu thi hành án

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)    

>> Xem thêm:  Thi hành án sẽ làm gì khi người thiếu nợ không có tiền trả cho chủ nợ ?

 

 

 

>> Xem thêm:  Quy trình thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án ?