Tên Chủ sở hữu ……………………………..

Tập đoàn, Tổng công ty, công ty …………

 

 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHUYỂN XẾP LƯƠNG MỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

STT

Loại lao động

Tổng số lao động
(người)

Số lượng chức danh, nhóm chức danh

Mức lương cũ tính bình quân 
(1.000 đồng)

Mức lương mới tính bình quân 
(1.000 đồng)

Ghi chú

1

Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo thang lương

 

 

 

 

 

2

Lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo bảng lương

 

 

 

 

 

3

Lao động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ

 

 

 

 

 

4

Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương

 

 

 

 

 

5

Chuyên gia, nghệ nhân (nếu có)

 

 

 

 

 

6

Tính chung các loại lao động của công ty (không bao gồm viên chức quản lý)

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

ngày… tháng… năm….
 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)