Tên Chủ sở hữu ……………………………..

 

 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHUYỂN XẾP LƯƠNG MỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

STT

Tên công ty

Tổng số lao động
(người)

Số lượng chức danh, nhóm chức danh

Mức lương cũ tính bình quân 
(1.000 đồng)

Mức lương mới tính bình quân 
(1.000 đồng)

Ghi chú

1

Công ty A

 

 

 

 

 

2

Công ty B

 

 

 

 

 

3

Công ty C

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

ngày… tháng… năm….
 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)