GIẤY CHỨNG NHẬN TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU

(Kèm theo hồ sơ miễn, giảm thuế theo Hiệp định)

 

                                                                                                                                                                     Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Tên khách hàng

Mã chứng khoán

Loại giao dịch (bán chứng khoán/lãi trái phiếu)

Đơn vị môi giới

Ngày giao dịch

 

Ngày thanh toán

Số lượng chứng khoán

Doanh số giao dịch

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                               Ngày……..tháng……..năm 20…..

                                                         TỔ CHỨC XÁC NHẬN

                                                          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)