PHỤ LỤC VII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

 • Công ty (Tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa):
 • Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm .....
 • Địa chỉ trụ sở chính:.........
 • Điện thoại: ....                Fax:...                  Website:...............

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty như sau:

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng khoán

Đối với trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh

 • Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp:........................
 • Nghiệp vụ kinh chứng khoán đề nghị bổ sung, rút bớt:......................

Đối với trường hợp thay đổi tên công ty

 • Tên hiện tại:
 • Tên đề nghị sửa đổi:

Đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

 • Địa điểm cũ:..............

Số điện thoại:.................                   Fax:....................

 • Địa điểm mới:..............

Số điện thoại:.................                   Fax:....................

Đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ cũ...............................
 • Vốn điều lệ mới.........................

Đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Người đại diện theo pháp luật cũ:..........

Họ và tên:................                Chức danh.......

Ngày tháng năm sinh......... Giới tính

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu…… ngày cấp……nơi cấp………

>> Xem thêm:  Hỏi về hóa đơn của chi nhánh mới thành lập ?

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.........

 • Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:..........Quốc tịch

Họ và tên:................                Chức danh.......

Ngày tháng năm sinh......... Giới tính

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu…… ngày cấp……nơi cấp………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......

Lý do đề nghị điều chỉnh:......

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

 

(Tổng) Giám đốc

              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục là gì ?