PHỤ LUC XIV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ....., ngày...... tháng...... năm ......

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

>> Xem thêm:  Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán ?

Chúng tôi là:

  • Công ty (tên đầy đủ và chính thức của  công ty ghi bằng chữ in hoa)
  • Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày..... tháng.... năm.....
  • Địa chỉ trụ sở chính:................
  • Điện thoại:.......                        Fax:............                            

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

  • Tên Công ty/chi nhánh/phòng giao dịch (tên đầy đủ) đề nghị tạm ngừng........
  • Địa chỉ trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch.......
  • Ngày dự kiến tạm ngừng:..........
  • Ngày dự kiến trở lại hoạt động......................
  • Lý do tạm ngừng:.....................................

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

     

   (Tổng) Giám đốc

    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng khoán