1.  Hiểu thế nào về Giấy mua bán đất ruộng viết tay?

Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013 Luật Công chứng năm 2014 thì không có điều khoản nào quy định bắt buộc phải hợp đồng mua bán nhà đất phải đánh máy. Theo đó, các bên hoàn toàn có thể tự soạn, viết tay hợp đồng mua bán đất.

Tuy nhiên, dù đánh máy hay viết tay, hợp đồng mua bán nhà đất đều phải đảm bảo có nội dung, mục đích giao kết không trái pháp luật, không trái với đạo đức xã hội.

Giấy mua bán đất viết tay thường gồm có các nội dung chính sau:

- Thời gian, địa điểm làm Giấy mua bán đất;

- Thông tin của các bên trong giao dịch mua bán nhà đất: Họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú….

- Đối tượng chuyển nhượng: Quyền sử dụng đất hay gồm cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất?

- Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;

- Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí;

- Phương thưc giải quyết tranh chấp;

- Lời cam đoan và chữ ký xác nhận của các bên.

>> Xem thêm: Mua đất nông nghiệp khác huyện có sang tên được không? 

 

2. Đất ruộng có được chuyển nhượng không?

Đất ruộng chính là đất trồng lúa thuộc nhóm đất nông nghiệp. Chính vì vậy, những quy định về chuyển nhượng đất trồng lúa hay chuyển nhượng đất nông nghiệp cũng chính là quy định về chuyển nhượng đất ruộng.

Theo đó, khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất nông nghiệp có quyền được chuyển nhượng đất cho người khác khi các điều kiện sau đây:

+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Đất không có tranh chấp

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

+ Trong thời hạn sử dụng đất

Như vậy, đất ruộng được phép chuyển nhượng nếu có đủ 4 điều kiện nói trên. Khi chuyển nhượng, cần làm hợp đồng chuyển nhượng và công chứng tại Văn phòng đăng ký đất đai. Sau đó đóng thuế chuyển nhượng đất liên quan, bao gồm thuế thu nhập khi chuyển nhượng đất (bên bán chịu) và thuế trước bạ nhà đất (bên mua chịu).

>> Xem thêm: Tư vấn mua bán đất nông nghiệp (đất ruộng)? Có nên mua bằng giấy viết tay?

 

3. Mẫu Giấy mua bán đất ruộng viết tay mới nhất  

>> Tải ngay: Mẫu giấy mua bán đất ruộng viết tay 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Địa chỉ … ngày … tháng … năm ...

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông (bà): ................................... Sinh năm: ..........................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................ cấp ngày ..../...../............

Hộ khẩu thường trú: ............................................................

Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ................... Sinh năm: .......... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ............................. cấp ngày ..../...../......

Hộ khẩu thường trú: ............................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà): ............................. Sinh năm: .............................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày .../...../....... 

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................

Cùng vợ (chồng) là ông (bà): .................... Sinh năm: ........... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ............................. cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú: .............................................................

Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B dối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ...........................

Địa chỉ: ......................................................................................

Diện tích: ................ m2 (Bằng chữ: ....................................................)

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ..................... m2; Sử dụng chung: …........m2

Mục đích sử dụng: .....................................................................

Thời hạn sử dụng: ......................................................................

Nguồn gốc sử dụng: ...................................................................

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Băng chữ: ……………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức …………..

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng, nếu giữa các chủ thể phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Chỉ khi giữa các chủ thể không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện nhằm yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 
Người chuyển nhượng Người nhận chuyển nhượng  
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

4. Hướng dẫn soạn hợp đồng mua bán đất ruộng viết tay

4.1. Về hình thức của hợp đồng mua bán đất ruộng viết tay

Phải lập thành văn bản và phải đi công chứng/chứng thực. Do đối tượng giao dịch là đất đai nói chung, đất nông nghiệp nói riêng. Cho nên có thể lập thành văn bản viết tay hoặc đánh máy. Trong đó chữ ký, đóng dấu thì không được đánh máy, sử dụng hình ảnh.

Trường hợp các bên xác lập giao dịch bằng giấy viết tay sẽ có những rủi ro nhất định. Khi đó, có thể không mang đến các cam kết chắc chắn, chặt chẽ cho quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng được tiếp cận. Do đó các nội dung cần phải triển khai, quán triệt chặt chẽ.

Để đảm bảo có căn cứ rõ ràng khi có tranh chấp phát sinh, các bên phải lựa chọn hình thức hợp đồng bằng văn bản có công chứng/chứng thực theo quy định để có giá trị pháp lý. Bởi đất đai là đối tượng giao dịch, chuyển nhượng, sử dụng có đăng ký, có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

4.2. Về cấu trúc của hợp đồng mua bán đất ruộng viết tay

Đối với hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay thì không quá khó khăn để người bán hoặc người mua tự thảo được mẫu giấy chuyển nhượng/ sang những mảnh đất ấy. Chỉ cần người viết có thể hiểu và nắm được các nội dung cần có trong hợp đồng như sau:

Phần tên hợp đồng:

Ở đây đang nói đến hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp nên tên của nó sẽ là “HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP”

Thông tin của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng:

Phần thông tin này bắt buộc phải có họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, CMND hoặc giấy tờ tương đương, địa chỉ thường trú, số điện thoại…

Thông tin về mảnh đất được chuyển nhượng:

Bao gồm thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số, thửa đất số, vị trí thửa đất, diện tích, hình thức sử dụng…

Giá bán và phương thức thanh toán:

Trên hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay cần được hiển thị rõ giá bán đã được hai bên thỏa thuận là bao nhiêu? Hình thức thanh toán như thế nào? Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản, địa điểm thanh toán, thời gian thanh toán?…

Những quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hai bên:

Trong đó cần hiển thị cụ thể trách nhiệm nộp thuế chuyển nhượng đất sau khi đã được thỏa thuận rõ ràng. Thông thường bên bán sẽ là bên phải đóng thuế thu nhập khi chuyển nhượng nhà đất. Bên mua chịu phí chuyển nhượng nhà đất.

Cách thức giải quyết tranh chấp nếu có:

Trong hợp đồng cần viết rõ khi có tranh chấp xảy ra sẽ xử lý như thế nào? Thường thì sẽ giải quyết theo hướng thương lượng, tự hòa giải, nếu không được sẽ nhờ tòa án có thẩm quyền can thiệp.

Lời cam đoan của bên các bên:

Cuối của bản hợp đồng là lời cam đoan của cả bên bán và bên mua đất nông nghiệp. Thông thường sẽ là cam đoan đã đọc hết nội dung của hợp đồng, cam kết tuân thủ theo những điều khoản đã ghi trong hợp đồng, ký hợp đồng trong tình trạng minh mẫn, không bị lừa dối hay ép buộc…

Phần ký tên của cả bên bán và bên mua:

Trong phần này cần hiển thị chữ ký rõ ràng, ghi rõ họ tên. Trong những trường hợp cần thiết là điểm chỉ để hoàn thành giao kết hợp đồng.

Trên thực tế hiện nay, không có một mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp nào viết tay được xem là bản mẫu hay quy chuẩn. Ngay cả pháp luật Việt Nam cũng không có ban hành văn bản hướng dẫn về mẫu hợp đồng chuẩn để mọi người có thể áp dụng theo. Nếu trong trường hợp cần soạn thảo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp thì người dân có thể tham khảo thêm thông tin trong Điều 398 Bộ Luật dân sự 2015.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề trên. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại 1900.6162 để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!