Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ---------- o0o ---------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

-  Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-  Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

........., ngày    tháng    năm 2012 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ..................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

>> Xem thêm:  Quy định về quyền sở hữu căn hộ chung cư như thế nào ? Thủ tục bán căn hộ chung cư ?

Số CMND: ........... cấp ngày: ................ nơi cấp: ..................................

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là con ruột của người được ủy quyền.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ..................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Số CMND: ........... cấp ngày: ................ nơi cấp: ..................................

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là ..............của người ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

>> Xem thêm:  Vợ có nhà ở riêng thì chồng có được mua nhà ở xã hội không ? Mức thuế phải nộp khi mua nhà đất

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy.............Biển kiểm soát ........giấy đăng kí lần đầu số..........do công an tỉnh ...............cấp ngày ..............

IV. CAM KẾT

-   Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

-   Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

  

..............................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

  

.................................

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

>> Xem thêm:  Sang tên xe có cần đổi biển số xe không ? Thủ tục đăng ký xe

>> Xem thêm:  Độ tuổi được đứng tên trên giấy đăng ký xe ? Thủ tục cấp lại đăng ký xe