Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ---------- o0o ---------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

-  Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-  Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

........., ngày    tháng    năm 2012 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ..................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

>> Xem thêm:  Mức xử phạt hành chính đối với hành vi mua bán xe máy chậm sang tên ?

Số CMND: ........... cấp ngày: ................ nơi cấp: ..................................

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là con ruột của người được ủy quyền.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ..................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Số CMND: ........... cấp ngày: ................ nơi cấp: ..................................

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là ..............của người ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

>> Xem thêm:  Trình tự sang tên khi mua bán xe máy ở tiệm cầm đồ ?

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy.............Biển kiểm soát ........giấy đăng kí lần đầu số..........do công an tỉnh ...............cấp ngày ..............

IV. CAM KẾT

-   Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

-   Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

  

..............................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

>> Xem thêm:  Đứng tên mua xe trả góp giúp người khác phải chịu những rủi ro pháp lý gì ?

(Ký, họ tên)

  

.................................

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu xe máy ?