MẪU GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG

 

A. THÔNG TIN NGƯỜI GIỚI THIỆU

Đơn vị:

Người giới thiệu:

Chức vụ:

Điện thoại liên lạc:

Email:

Ngày giới thiệu: ngày ….. tháng …….năm ……..

 

B. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên khách hàng:

Người liên hệ:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Nhu cầu của khách hàng

1. Thông tin dự án/tài sản thuê:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

2. Giá trị dự án/tài sản thuê:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

3. Thông tin khác:

........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................