1. Freelancer là gì?

Freelancer là thuật ngữ chỉ những người đang làm việc tự do, được trả tiền để thực hiện công việc cho khách hàng, chủ dự án. Họ là người tự tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng với những người trả mức giá tốt để thực hiện các dự án. Các dự án có thể là dự án ngắn hạn, trung hạn và dự án dài hạn.

 

2. Hợp đồng cộng tác viên freelancer là gì?

Hợp đồng cộng tác viên freelancer là sự thỏa thuận giữa cộng tác viên và đơn vị sử dụng cộng tác viên. Theo đó, cộng tác viên sẽ thực hiện công việc được phân công trong thời gian nhất định, không bị ràng buộc về địa điểm làm. Sau khi hoàn thành công việc, cộng tác viên sẽ được trả thù lao theo sản phẩm hoặc công việc đó.

Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về hợp đồng cộng tác viên freelancer. Tuy nhiên, căn cứ vào đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên để nhận định hợp đồng cộng tác viên freelancer là gì, cụ thể:

- Hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ

Căn cứ theo quy định tại Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015: 

"Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ"

 Theo đó, trong hợp đồng cộng tác viên, cộng tác viên freelancer sẽ là bên thực hiện dịch vụ. Đơn vị sử dụng cộng tác viên sẽ chi trả chi phí dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này. Cộng tác viên hoàn thành công việc trong một khoảng thời gian cụ thể mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng

- Hợp đồng lao động: Nếu doanh nghiệp tuyển dụng dưới hình thức cộng tác viên thì thể được xem là hợp đồng lao động nếu có phát sinh quan hệ lao động, người lao động sẽ chịu sự ràng buộc theo quy định tại hợp đồng, quy chế làm việc bắt buộc như phải tuân thủ về thời gian làm việc, nghỉ lễ, tết, lương, thưởng...thì người tuyển dụng xem như đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và tùy theo thời hạn ký kết hợp đồng mà xác định đó là hợp đồng lao động nào.

 

3. Mẫu hợp đồng freelancer

Tải về
 

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..../HĐ - ....

..........................., ngày....tháng....năm.....

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN FREELANCER

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13  ngày 24 tháng 11 năm 2015                                                                 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019                                                               

- Căn cứ vào các Nghị định, Thông tư khác có liên quan                                                                                           

- Căn cứ vào Nội quy - quy chế nội bộ của Công ty.....                                                                                               

Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên hôm nay ngày .... tháng .... năm tại ...... chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY.................

Điện thoại:........................................Mail.................................................................         

Mã số thuế:......................................................................................................................   

Địa chỉ:...............................................................................................................                 

Người đại diện:.......................................................................Chức danh:..................              

(Sau đây gọi là người sử dụng dịch vụ) 

BÊN B: CỘNG TÁC VIÊN

Điện thoại:......................................... Mail....................................................................   

Năm sinh:..............................................................................................................               

Số CCCD/CMT:..................................................................................................             

Ngày cấp:...............................................Nơi cấp:...............................................               

Đia chỉ:......................................................................................................................         

Số điện thoại:.......................................................................................       

Hợp đồng cộng tác viên (sau đây gọi là "Hợp đồng") được xem như là hợp đồng dịch vụ được lập giữa hai bên A và bên B. Các bên nhất trí ký kết hợp đồng gồm các điều khoản sau:

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Trừ trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản khác của hai bên, trong hợp đồng này, các từ ngữ và thuật ngữ dưới đây được hiểu và giải thích như sau:                                           

1. "Bên" nghĩa là Bên A hoặc Bên B và "các bên" là cả Bên A và Bên B trong Hợp đồng này;                                                                                                                                     

2. "Hợp đồng cộng tác viên" nghĩa là hợp đồng này và các phụ lục kèm theo; nội dung sửa đổi, bổ sung hay bất cứ thảo thuận nào khác của các bên có liên quan trong Hợp đồng này;                                           

3. "VNĐ" là viết tắt của Việt Nam đồng, là đơn vị tiền tệ chính thức của nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Điều 2: Thời hạn hợp đồng

1.Thời hạn của hợp đồng kéo dài .........tháng                                                                       

Bắt đầu từ ngày ....tháng.......năm..........đến hết ngày.......tháng..............năm...........           

2. Địa điểm làm việc: Công ty...........................                                                                     

3. Chức vụ (nếu có):................................................                                                              

Điều 3: Thời gian làm việc 

1. Thời gian làm việc:.......................................................................                                     

2. Thời giờ làm việc:                                                                                                               

Buổi sáng: từ ..........đến.............                                                                                           

Buổi chiều: từ...........đến............                                                                                           

3. Chế độ nghỉ ngơi giữa ca, nghỉ lễ, tết và nghỉ phép theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty                                                                                                                   

4. Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Những cộng tác viên được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo quy định                                     

5. Trang thiết bị và công cụ làm việc sẽ do phía Công ty cung cấp tùy theo nhu cầu thực tế của công việc.

Điều 4: Chế độ lương thưởng và phương thức thanh toán

1. Lương cơ bản:...............................................VNĐ/tháng                                                  

2. Phụ cấp:                                                                                                                             

- Phụ cấp hiệu suất công việc: Theo đánh giá của quản lý                                                   

- Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty                                                   

- Phụ cấp đi lại hàng tháng:...............................................................VNĐ                             

- Phụ cấp tiền ăn trưa hàng tháng:.....................................................VNĐ                           

3. Chế độ nâng lương: Theo quy định của Nhà nước và quy chế tiền lương của Công ty   

4. Khen thưởng: sẽ nhận khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty 

5. Tham gia hoạt động dã ngoại, nghỉ dưỡng phía Công ty tổ chức                                     

6. Bảo hộ làm việc: Công ty sẽ không hỗ trợ bảo hiểm cho Cộng tác viên                           

7. Hình thức trả lương:                                                                                                           

Lương được chuyển bằng hình thức: chuyển khoản/tiền mặt                                               

Bên A sẽ thanh toán cho bên B hàng tháng vào ngày....................................................       

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Cộng tác viên

1. Quyền của cộng tác viên:                                                                                                   

- Có quyền chấm dứt hợp đồng và phái thông báo trước sớm nhất 30 ngày                       

- Được nhận trợ cấp, đãi ngộ đã được ghi tại Điều 4 của Hợp đồng này                             

- Có quyền yêu cầu bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lương theo như đã thỏa thuận                                                                                                                                   

2. Nghĩa vụ của cộng tác viên                                                                                               

- Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cáo nhất theo sự phân công                                                                                                 

- Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu                                                                                                                                         

- Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật nơi làm việc, văn hóa công ty và các chủ trương, chính sách của Công ty                                                                                             

- Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và quy định pháp luật                                                                                                                                        

- Không được chuyển giao công việc cho người khác thực hiện nếu không có sự cho phép của Bên A                                                                                                                     

- Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty                                                                                                                                           

- Thực hiện đóng các khoản thuế đầy đủ theo quy định pháp luật.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Công ty...........

1. Quyền của Công ty.....                                                                                                       

- Bố trí, điều chuyển công việc cho cộng tác viên theo đúng chức năng chuyên môn để  hoàn thành công việc theo hợp đồng                                                                                                                                     

- Có quyền tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật hoặc nội quy công ty khi Bên B có những vi phạm về thỏa thuận trong hợp đồng                                                                                                   

- Được phép tạm giữ lương trong trường hợp cộng tác viên chưa hoàn thành các công việc được giao trong tháng hoặc chưa hoàn tài sản cho công ty sau khi kết thúc công việc                                                                                                                                         

2. Nghĩa vụ của Công ty.......                                                                                                 

- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng để cộng tác viên đạt hiểu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho cộng tác viên theo Hợp đồng hai bên đã ký                                     

-  Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ lương thưởng và quyền lợi cho công tác viên theo Hợp đồng

Điều 7: Chấm dứt Hợp đồng 

1. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Hợp đồng này mặc nhiên chấm dứt khi hết thời hạn của hợp đồng

- Hai bên thống nhất thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

- Khi các bên vi phạm hợp đồng và không khắc phục được trong thời gian thỏa thuận

- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác mà Bên A đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm số lượng người lao động

- Công ty chấm dứt hoạt động

- Cộng tác viên bị kỷ luật bởi hình thức buộc thôi việc

- Khi các bên xảy ra tranh chấp và hợp đồng bị chấm dứt bởi Tòa án

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng Cộng tác viên, các bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

2. Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên còn lại tối thiểu 30 ngày làm việc và phải bồi thường cho bên bị hại nếu gây ra thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng cộng tác viên.

Điều 8: Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, cộng tác viên và người sử dụng dịch vụ có thể thỏa thuận lại nội dung của hợp đồng trên dựa trên nội quy công ty và quy định pháp luật hiện hành

2. Trường hợp có điều, khoản hoặc quy định nào của Hợp đồng này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện theo quyết định, phán quyết của Cơ quan nhà nước thì các điều, khoản, quy định còn lại của Hợp đồng vẫn có giá trị hiệu lực đối với các Bên

3. Những vấn đề về lao động không ghi trong Hợp đồng này thì áp dụng theo quy định nội quy Công ty và quy định pháp luật.

Điều 9: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng này được lập tại Công ty................vào ngày.............

2. Hợp đồng gồm.....trang, bằng Tiếng Việt có dấu và được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ một bản. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bằng việc ký xác nhận dưới đây, hai Bên nhất trí với nội dung hợp đồng, cam kết thực hiện đúng và chính xác theo những gì đã thảo thuận, gánh chịu hậu quả pháp lý nếu có vi phạm xảy ra

CỘNG TÁC VIÊN

CÔNG TY............

 

 

 

In / Sửa biểu mẫu
CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..../HĐ - .... Hà Nội ngày .... tháng .... năm .....

 

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN FREELANCER

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13  ngày 24 tháng 11 năm 2015                                                                 

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019                                                               

- Căn cứ vào các Nghị định, Thông tư khác có liên quan                                                                                           

- Căn cứ vào Nội quy - quy chế nội bộ của Công ty.....                                                                                               

Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên hôm nay ngày .... tháng .... năm tại ...... chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY.................

Điện thoại: ........................................ Mail ...........................................................         

Mã số thuế: ......................................................................................................... 

Địa chỉ: ...............................................................................................................                 

Người đại diện: ....................................................................... Chức danh: .....          

(Sau đây gọi là người sử dụng dịch vụ) 

BÊN B: CỘNG TÁC VIÊN

Điện thoại: ......................................... Mail ........................................................... 

Năm sinh: ..............................................................................................................               

Số CCCD/CMT: ..................................................................................................             

Ngày cấp:...............................................Nơi cấp:...............................................               

Đia chỉ:......................................................................................................................         

Số điện thoại:.......................................................................................       

Hợp đồng cộng tác viên (sau đây gọi là "Hợp đồng") được xem như là hợp đồng dịch vụ được lập giữa hai bên A và bên B. Các bên nhất trí ký kết hợp đồng gồm các điều khoản sau:

Điều 1: Giải thích từ ngữ

Trừ trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản khác của hai bên, trong hợp đồng này, các từ ngữ và thuật ngữ dưới đây được hiểu và giải thích như sau:                                           

1. "Bên" nghĩa là Bên A hoặc Bên B và "các bên" là cả Bên A và Bên B trong Hợp đồng này;                                                                                                                                     

2. "Hợp đồng cộng tác viên" nghĩa là hợp đồng này và các phụ lục kèm theo; nội dung sửa đổi, bổ sung hay bất cứ thảo thuận nào khác của các bên có liên quan trong Hợp đồng này;                                           

3. "VNĐ" là viết tắt của Việt Nam đồng, là đơn vị tiền tệ chính thức của nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Điều 2: Thời hạn hợp đồng

1.Thời hạn của hợp đồng kéo dài .........tháng                                                                       

Bắt đầu từ ngày ....tháng.......năm..........đến hết ngày.......tháng..............năm...........           

2. Địa điểm làm việc: Công ty...........................                                                                     

3. Chức vụ (nếu có):................................................                                                              

Điều 3: Thời gian làm việc 

1. Thời gian làm việc:.......................................................................                                     

2. Thời giờ làm việc:                                                                                                               

Buổi sáng: từ ..........đến.............                                                                                           

Buổi chiều: từ...........đến............                                                                                           

3. Chế độ nghỉ ngơi giữa ca, nghỉ lễ, tết và nghỉ phép theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty                                                                                                                   

4. Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Những cộng tác viên được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo quy định                                     

5. Trang thiết bị và công cụ làm việc sẽ do phía Công ty cung cấp tùy theo nhu cầu thực tế của công việc.

Điều 4: Chế độ lương thưởng và phương thức thanh toán

1. Lương cơ bản:...............................................VNĐ/tháng                                                  

2. Phụ cấp:                                                                                                                             

- Phụ cấp hiệu suất công việc: Theo đánh giá của quản lý                                                   

- Lương hiệu quả: Theo quy định của phòng ban, công ty                                                   

- Phụ cấp đi lại hàng tháng:...............................................................VNĐ                             

- Phụ cấp tiền ăn trưa hàng tháng:.....................................................VNĐ                           

3. Chế độ nâng lương: Theo quy định của Nhà nước và quy chế tiền lương của Công ty   

4. Khen thưởng: sẽ nhận khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty 

5. Tham gia hoạt động dã ngoại, nghỉ dưỡng phía Công ty tổ chức                                     

6. Bảo hộ làm việc: Công ty sẽ không hỗ trợ bảo hiểm cho Cộng tác viên                           

7. Hình thức trả lương:                                                                                                           

Lương được chuyển bằng hình thức: chuyển khoản/tiền mặt                                               

Bên A sẽ thanh toán cho bên B hàng tháng vào ngày....................................................       

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Cộng tác viên

1. Quyền của cộng tác viên:                                                                                                   

- Có quyền chấm dứt hợp đồng và phái thông báo trước sớm nhất 30 ngày                       

- Được nhận trợ cấp, đãi ngộ đã được ghi tại Điều 4 của Hợp đồng này                             

- Có quyền yêu cầu bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lương theo như đã thỏa thuận                                                                                                                                   

2. Nghĩa vụ của cộng tác viên                                                                                               

- Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cáo nhất theo sự phân công                                                                                                 

- Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu                                                                                                                                         

- Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật nơi làm việc, văn hóa công ty và các chủ trương, chính sách của Công ty                                                                                             

- Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và quy định pháp luật                                                                                                                                        

- Không được chuyển giao công việc cho người khác thực hiện nếu không có sự cho phép của Bên A                                                                                                                     

- Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty                                                                                                                                           

- Thực hiện đóng các khoản thuế đầy đủ theo quy định pháp luật.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Công ty...........

1. Quyền của Công ty.....                                                                                                       

- Bố trí, điều chuyển công việc cho cộng tác viên theo đúng chức năng chuyên môn để  hoàn thành công việc theo hợp đồng                                                                                                                                     

- Có quyền tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật hoặc nội quy công ty khi Bên B có những vi phạm về thỏa thuận trong hợp đồng                                                                                                   

- Được phép tạm giữ lương trong trường hợp cộng tác viên chưa hoàn thành các công việc được giao trong tháng hoặc chưa hoàn tài sản cho công ty sau khi kết thúc công việc                                                                                                                                         

2. Nghĩa vụ của Công ty.......                                                                                                 

- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng để cộng tác viên đạt hiểu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho cộng tác viên theo Hợp đồng hai bên đã ký                                     

-  Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ lương thưởng và quyền lợi cho công tác viên theo Hợp đồng

Điều 7: Chấm dứt Hợp đồng 

1. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Hợp đồng này mặc nhiên chấm dứt khi hết thời hạn của hợp đồng

- Hai bên thống nhất thỏa thuận chấm dứt hợp đồng

- Khi các bên vi phạm hợp đồng và không khắc phục được trong thời gian thỏa thuận

- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác mà Bên A đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm số lượng người lao động

- Công ty chấm dứt hoạt động

- Cộng tác viên bị kỷ luật bởi hình thức buộc thôi việc

- Khi các bên xảy ra tranh chấp và hợp đồng bị chấm dứt bởi Tòa án

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng Cộng tác viên, các bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

2. Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên còn lại tối thiểu 30 ngày làm việc và phải bồi thường cho bên bị hại nếu gây ra thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng cộng tác viên.

Điều 8: Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, cộng tác viên và người sử dụng dịch vụ có thể thỏa thuận lại nội dung của hợp đồng trên dựa trên nội quy công ty và quy định pháp luật hiện hành

2. Trường hợp có điều, khoản hoặc quy định nào của Hợp đồng này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện theo quyết định, phán quyết của Cơ quan nhà nước thì các điều, khoản, quy định còn lại của Hợp đồng vẫn có giá trị hiệu lực đối với các Bên

3. Những vấn đề về lao động không ghi trong Hợp đồng này thì áp dụng theo quy định nội quy Công ty và quy định pháp luật.

Điều 9: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng này được lập tại Công ty................vào ngày.............

2. Hợp đồng gồm.....trang, bằng Tiếng Việt có dấu và được lập thành 2 bản, có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ một bản. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bằng việc ký xác nhận dưới đây, hai Bên nhất trí với nội dung hợp đồng, cam kết thực hiện đúng và chính xác theo những gì đã thảo thuận, gánh chịu hậu quả pháp lý nếu có vi phạm xảy ra

CỘNG TÁC VIÊN

CÔNG TY ............

   

>> Tham khảo: Quy định về Hợp đồng Cộng tác viên mới nhất