Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệpsở hữu trí tuệđầu tư nước ngoàithuếđất đai vàtranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------****------

  HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KHÁM 

(Số …… /ABC)

Hôm nay, ngày ……tháng …..năm  200, chúng tôi:

Một bên là:                 Công ty Cổ phần dịch vụ chăm sóc phát triển Cộng đồng ABC

Đại diện:                       Ông Nguyễn Văn Tráng

Chức vụ:                      Giám đốc Công ty kiêm Chủ tich Hội đồng quản trị

Địa chỉ:                         Số 08, Tiền Phong Mê Linh, Vĩnh Phúc

Điện thoại:                    (04) 7590078

Fax:                              (04) 7590079

Một bên là:                 …………………………………….. (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Số CMND:               ….……….Do Công an ………… cấp ngày …tháng …năm …..

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sau khi trao đổi, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng cộng sự với các điều khoản sau:

Điều 1:            Nội dung công việc

1.1              Bên A và Bên B cùng thực hiện một hay một số công việc liên quan đến dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn đầu tư của Bên A.

1.2              Nội dung và thời hạn công việc cụ thể sẽ do hai bên cùng nhau thoả thuận khi phát sinh nhu cầu công việc giữa hai bên.

1.3              Các công việc do hai bên phối hợp sao cho phù hợp với khả năng, điều kiện và nguyện vọng của nhau.

Điều 2: Nghĩa vụ, quyền lợi và quyền hạn của Bên B

2.1              Trao đổi và thống nhất lịch làm việc, nội dung công việc với Bên A.

2.2              Yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin tài liệu cần thiết và trong phạm vi có thể của Bên A liên quan đến nội dung công việc.

2.3              Được sử dụng các thiết bị văn phòng của Bên A khi cần thiết liên quan đến công việc.

2.4              Đảm bảo về chất lượng kết quả công việc theo yêu cầu của Bên A

2.5              Được Bên A thanh toán tiền công theo quy định tại Điều 4 dưới đây

2.6              Không được sử dụng thông tin và tài liệu của Bên A vào mục đích không được Bên A đồng ý.

Điều 3: Trách nhiệm và nghĩa vụ của Bên A

3.1              Chuẩn bị tài liệu và cung cấp thông tin cho Bên B

3.2              Phản biện những vấn đề mà Bên B nêu ra trong các kết quả tư vấn và yêu cầu Bên B sửa chữa, bổ sung các kết quả tư vấn cho phù hợp với các yêu cầu của Bên A

3.3              Nộp thuế thu nhập cá nhân hộ cho Bên B (nếu có)

3.4              Ngoại trừ khoản thuế Thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn nêu tại điều 4 dưới đây, Bên A không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của Bên B với Nhà nước đối với khoản thu nhập có được từ Hợp đồng này.

Điều 4: Tiền công và Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn

4.1.1        Tiền công Bên A trả cho Bên B chỉ phát sinh khi Bên A phát sinh nhu cầu công việc đối với Bên B và Bên B đồng ý thực hiện các công việc theo yêu cầu của Bên A.

4.1.2        Bên A sẽ thanh toán tiền công cho Bên B theo kết quả tư vấn.

4.1.3        Bên A sẽ khấu trừ thu nhập tại nguồn và thay mặt Bên B nộp số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ nêu trên vào Ngân sách nhà nước.

4.1.4        Tiền công sẽ được Bên A thanh toán bằng tiền mặt cho Bên B và được đảm bảo bằng biên bản thanh toán.

Điều 5:            Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng này là hợp đồng không thời hạn và hợp đồng này chỉ hết hiệu lực khi hai bên không còn cơ hội cùng nhau thực hiện các dịch vụ tư vấn.

Điều 6:            Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc thay đổi các điều khoản hợp đồng, mỗi bên phải báo trước để hai bên cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 Bên A                                                                    Bên B