CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

******

 

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG TỜ GẤP

Số: .........................

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Thương Mại của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005;

Căn cứ Luật quảng cáo của Quốc hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam số 16/2012/QH13 ban hành ngày 21/06/2012;

Căn cứ vào nhu cầu và thoả thuận của Hai Bên.

Hôm nay, ngày .... tháng ...... năm 2021, tại Hà Nội, chúng tôi gồm có:

I. BÊN A:

Địa chỉ trụ sở:

 

Mã số thuế:

 

Đại diện:

 

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

II. BÊN B:

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Tài khoản ngân hàng :

Người đại diện :

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Bên A và Bên B ở trên sẽ được gọi riêng là “Bên” và được gọi chung là “Các Bên” hoặc “Hai Bên”. Hai Bên thống nhất thỏa thuận ký Hợp đồng in ấn tờ gấp với những điều kiện và điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

Bên B sẽ cung cấp dịch vụ, sản phẩm in ấn cho Bên A, nội dung và giá thành chi tiết như sau:

 1. Công việc thực hiện và tổng giá trị Hợp đồng:

TT

Hạng mục-Quy cách

Đơn vị

SL

Đơn giá chưa VAT (VND)

Thành tiền chưa VAT

(VND)

01

In quyển Brochure

Kt: 25 x 30 ( x 40 Trang)

In ofset 04 màu x 1 mặt, Gáy dán.

Chất liệu: Bìa bằng giấy Conqueror Wove Brilliant White 300gsm, ép nhũ theo thiết kế.

Ruột bằng giấy Conqueror Wove Brilliant White 150gsm.Gia công: bồi mở phẳng gáy vuông.

Quyển

 

02

In tờ gấp 3 : (có tai cài gập lên 3.5cm)

Kt: 17,5 x 30 tai 3.5cm

In ofset 04 màu x 2 mặt

Chất liệu: Giấy Conqueror Wove Brilliant White 300gsm, Gia công thành phẩm.

Tờ

03

Phong bì và thiệp mời

Thư mời kích thước 11x22.5

Chất liệu: Giấy Conqueror Wove Brilliant White 300gsm, bồi cứng.

In ofset 05 màu, ép kim theo thiết kế.

Phong bì

Phong bì đựng thư mời kích thước 12 x 23

Chất liệu: Giấy Conqueror Wove Brilliant White 200gsm, Gia công thành phẩm.

Bộ

 

04

In và gia công túi giấy

KT: 26 x 35 x 10

Chất liệu: Giấy Ivory 300, in ofset 04 màu.Gia công cán mờ bế dán thành phẩm, xâu dây màu vàng đồng theo mẫu.

Chiếc

05

In tờ rơi

KT: 17x29

In C250 theo maket.

Tờ

 

Tổng trước thuế

 

 

 

Thuế GTGT 10%

 

 

 

Tổng cộng sau thuế

 

 

2. Giá trị Hợp đồng nói trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật, vật tư thi công, nhân công có liên quan trong quá trình Bên B cung cấp dịch vụ cho Bên A. Ngoài số tiền xác định theo đơn giá tại Hợp đồng này, Bên A sẽ không phải thanh toán thêm cho Bên B và/hoặc các bên liên quan bất cứ chi phí nào phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng ngoại trừ các chi phí đã được Bên A chấp thuận.

3. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

4. Địa điểm bàn giao sản phẩm: ..................................................................

 

ĐIỀU 2: THANH QUYẾT TOÁN

 1. Quyết toán: Bên A sẽ thanh toán ~50% giá trị Hợp đồng: ........................ để làm tiền đặt cọc cho Bên B thực hiện làm sản phẩm.
 2. Số tiền còn lại thanh toán trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Bên B hoàn thành và bàn giao toàn bộ sản phẩm in ấn. Hai Bên ký biên bản nghiệm thu sản phẩm và Bên A nhận được toàn bộ chứng từ thanh toán hợp lệ của Bên B, bao gồm:

(i) Giấy đề nghị thanh toán: 01 bộ gốc, 03 bộ photo;

(ii) Hóa đơn tài chính hợp lệ của Bên B cho 100% giá trị quyết toán Hợp đồng: 01 bộ gốc, 03 bộ photo;

(iii) Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng có xác nhận của đại diện của Hai Bên (bao gồm nghiệm thu khối lượng và giá trị quyết toán): 04 bộ gốc;

3. Phương thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản số tiền thanh toán của từng đợt vào tài khoản của Bên B theo thông tin tài khoản như nêu tại phần đầu Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

1. Quyền và trách nhiệm của Bên A

 • Bên A có quyền kiểm tra, giám sát, góp ý, điều chỉnh việc thực hiện Hợp đồng theo nội dung công việc điều khoản đã ký kết;
 • Cung cấp hình ảnh, file thiết kế sản phẩm quảng cáo cho Bên B đúng tiến độ và chịu trách nhiệm về nội dung do mình cung cấp, duyệt nội dung, kiểm tra chất lượng sản phẩm;
 • Trả phí dịch vụ theo thỏa thuận nêu tại Điều 2 của Hợp đồng.
 1. Quyền và trách nhiệm của Bên B
 • Yêu cầu Bên A cung cấp sản phẩm quảng cáo (file) theo đúng tiến độ.
 • Cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định trong Hợp đồng này và các trách nhiệm khác theo quy định pháp luật hiện hành. Cam kết không tự ý thay đổi hoặc có những gian dối làm ảnh hưởng đến chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của công việc;
 • Sắp xếp nhân sự phụ trách chính và cung cấp thông tin liên lạc để Bên A tiện liên hệ khi cần thiết;
 • Bàn giao đúng tiến độ, chất lượng, quy cách sản phẩm mà Hai Bên đã thỏa thuận và các điều chỉnh khác do Bên A đề xuất;
 • Thông báo kịp thời và cùng Bên A bàn bạc hướng giải quyết cho các vấn đề phát sinh ngoài Hợp đồng;
 • Xuất hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ cho Bên A;

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

1.Trường hợp Bên B thực hiện công việc không đúng quy định của Hợp đồng, hoặc thực hiện không đầy đủ, không chính xác những nội dung do Bên A cung cấp và không được sự đồng ý của Bên A thì Bên B có trách nhiệm thực hiện lại hoặc khắc phục sửa chữa cho đến khi đạt chất lượng trong vòng 05 (năm) ngày mà không được tính thêm chi phí và phải bồi thường thiệt hại cho Bên A 8% giá trị Hợp đồng.

2. Trong trường hợp sau 05 (năm) ngày mà Bên B vẫn không khắc phục được vi phạm theo quy định nêu trên, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và Bên B phải chịu mức phạt bằng 100% giá trị Hợp Đồng.

3. Không phụ thuộc vào quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều này, đối với bất kỳ vi phạm nào xảy ra, Bên vi phạm cũng phải bồi thường mọi thiệt hại xảy ra do vi phạm đó cho Bên bị vi phạm.

4. Khi vi phạm xảy ra Bên bị vi phạm sẽ lập Biên bản nêu rõ lỗi vi phạm, Bên vi phạm có trách nhiệm ký xác nhận vào Biên bản này, trừ trường hợp Bên vi phạm chứng minh được các vi phạm này không phải do lỗi của mình gây ra tại thời điểm lập biên bản. Bên bị vi phạm có quyền gửi một đề nghị bồi thường thiệt hại (sau khi Hai Bên ký Biên bản vi phạm) và yêu cầu khắc phục thiệt hại cho Bên vi phạm. Bên vi phạm có trách nhiệm thanh toán các khoản tiền phạt và tiền bồi thường thiệt hại trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị nói trên, hoặc một thời điểm khác do Các Bên thỏa thuận.

5. Phạt chậm thanh toán: Trong trường hợp một Bên chậm thanh toán bất kỳ khoản tiền, khoản phạt vi phạm, hoặc bồi thường thiệt hại nào mà không có lý do chính đáng được Bên còn lại chấp thuận, thì phải chịu phạt vi phạm bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm tính phạt nhân với số tiền và thời gian chậm thanh toán. Thời gian chậm thanh toán tính từ ngày hết thời hạn thanh toán cho đến ngày liền trước ngày thanh toán thực tế.

 

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG

1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên như động đất, bão, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc các nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để Bên kia chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nhiệm vụ phải:

a) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

b) Thông báo ngay cho Bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 03 (ba) ngày ngay sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra.

c) Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng của mình.

d) Nếu bất khả kháng xảy ra quá 30 (ba mươi) ngày, một trong Các Bên có thể gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho Bên kia. Bên A sẽ thanh toán giá trị Sản phẩm theo khối lượng thực tế mà Hai Bên giao nhận.

 

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và được chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Khi Các Bên đã hoàn thành xong toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm nêu trong Hợp đồng;

b) Các trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng và quy định của pháp luật;

c) Chấm dứt Hợp đồng theo thỏa thuận của Các Bên;

2. Việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của Hai Bên. Các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

3. Tất cả những tranh chấp và bất đồng xảy ra giữa Hai Bên phải được giải quyết trước hết bằng thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải thì sự việc sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng buộc Các Bên phải nghiêm chỉnh thi hành.

4. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

Bên A Bên B

 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.