1. Hợp đồng gia công là gì?

Theo quy định tại Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015 thì có quy định về hợp đồng gia công theo đó thì hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 

Như vậy thì hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công sẽ nhận sản phẩm và trả tiền công theo thỏa thuận của hai bên. 

 

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia côn.

Thứ nhất là quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công thì được quy định tại Điều 544 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 545 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công như sau:

- Nghĩa vụ của bên đặt gia công: 

+ Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công

+ Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.

+ Trả tiền công theo đúng thỏa thuận

- Quyền của bên đặt gia công  bao gồm các quyền sau:

+ Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

+ Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

+  Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thứ hai là về quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

Quy định về nghĩa vụ và quyền của bên nhận gia công thì đã được quy định cụ thể tại Điều 546 và Điều 547 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về nghĩa vụ của bên nhận gia công như sau:

- Nghĩa vụ của bên nhân gia công bao gồm:

+ Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.

+ Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.

+  Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

+  Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công. 

+ Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng

- Về quyền của bên nhận gia công:

+ Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

+ Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.

+ Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận

Như vậy thì quy định về quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công và bên nhận gia công đã được pháp luật quy định một cách cụ thể và rõ ràng theo quy định của pháp luật. 

 

3. Đơn phương chấm dứt thục hiện hợp đồng gia công. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 551 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công như sau:

Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.

Bên đặt gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải trả tiền công tương ứng với công việc đã làm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên nhận gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì không được trả tiền công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường

Như vậy thì theo quy định của pháp luật thì mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, khi mà có căn cứ cho rằng việc nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng gia công thì không mang lại lợi ích hợp pháp cho mình, trừ trường hợp mà các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Tuy nhiên thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công hàng hóa phải được tiến hành thông báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.

 

4. Quy định về trách nhiệm đối với sản phẩm trong hợp đồng gia công.  

Căn cứ theo quy định tại Điều 550 Bộ luật Dân sự 2015 thì có quy định về việc chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công như sau:

Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành công việc thì bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì bên nhận gia công có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên đặt gia công. Nghĩa vụ giao sản phẩm hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận và bên đặt gia công đã được thông báo. Bên đặt gia công phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ.

Như vậy thì tại Điều 550 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rất rõ và cụ thể về quy định chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công. Theo đó thì có quy định về trường hợp trong bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì xử lý như thế nào và trường hợp bên đặt gia công nhậm nhận sản phẩm thì xử lý như thế nào. Đối với trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành công việc thì bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Còn trong trường hợp mà bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì bên nhận gia công có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên đặt gia công. Nghĩa vụ giao sản phẩm hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận và bên đặt gia công đã được thông báo. Bên đặt gia công phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ

Các bạn còn có thể tham khảo thêm một số nội dung bài viết sau đây để có thêm nhiều thông tin hữu ích về hợp đồng gia công hàng hóa theo quy định pháp luật: 

Hợp đồng gia công là gì? Quy định về hợp đồng gia công hàng hóa

Một số quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công

Bồi thường trong hợp đồng gia công đặt hàng

Trên đây là toàn bộ những nội dung và thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến gia công hàng hóa, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công thì xử lý như thế nào. Mong những nội dung chúng tôi cung cấp đã giúp ích cho các bạn trong việc tìm hiểu về hợp đồng gia công nếu các bạn còn có câu hỏi thắc mắc khác có liên quan thì có thể chủ động liên hệ qua số điện thoại của tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn