Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----***-----

 

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:……./HĐKV)

>> Xem thêm:  Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

(V/v: Tư vấn làm thủ tục……………)

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.

 

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20….. Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN THUÊ):

CÔNG TY CỔ PHẦN......................................................

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

Đăng ký kinh doanh: số …….do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố……. cấp ngày……tháng…..năm…….

Mã số thuế:

Tài khoản ngân hàng: …………..tại Ngân hàng…………

Đại diện: Ông/Bà:                                             Chức vụ:

 

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà:

Sinh ngày:

Địa chỉ:

CMND số:                           Nơi cấp                   ngày cấp

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO (tối ưu hóa kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google)

Tài khoản ngân hàng: ……………………..tại Ngân hàng…………

 

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc:

Bên A giao cho Bên B thay mặt Bên A làm việc với các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để làm thủ tục xin cấp đất thực hiện dự án xây dựng tại khu đất........ Các công việc bao gồm:

- Xin chấp thuận chủ trương đầu tư;

- ....

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Quy định của luật lao động về hợp đồng khoán việc ? Các trường hợp tranh chấp phát sinh đối với hợp đồng khoán việc ?

.................................................................................................................................................

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

- Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng này. Tổng mức thù lao là:........................... VNĐ. (Bằng chữ:...................................................);

- Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:................................. VNĐ;

- Ngay sau khi Bên A nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền, chấp thuận về chủ trương cho phép Bên A tiến hành dự án thì Bên A thanh toán tiếp cho Bên B số tiền là:.......................... VNĐ;

- Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi Bên A nhận được quyết định giao đất. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Nghiên cứu kỹ các thông tin dự án do Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;

- Làm việc trực tiếp với chủ dự án và các cơ quan chủ quản của chủ dự án;

- Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

>> Xem thêm:  Mẫu chung áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng ủy quyền

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

- Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;

- Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản chung:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê khoán việc mới nhất

- Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

- Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;

- Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ  bản.

BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên

 

 

 

----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho nhà đất và tài sản liền với đất cập nhật mới nhất

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất