1. Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Anh - Việt)

Người lao động nước ngoài khi lao động tại Việt Nam ngoài việc bắt buộc phải có hợp đồng lao động thì cần có một số giấy tờ pháp lý khác như: Giấy phép lao động, thẻ thường trú... theo quy định của pháp luật lao động với người nước ngoài. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Việt Anh) để khách hàng tham khảo và xây dựng phù hợp với hoạt động của mỗi công ty. Mọi vướng mắc hãy liên hệ trực tiếp với  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Anh - Việt) mới

CÔNG TY ........... 

...................... 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: VL-.../LTD.

 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

***********

 

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Được ban hành theo Thông tư số ../20...../TT-BLĐTBXH ngày ...... tháng ..... năm 20...... của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

Issued under the Circular No....../20....../TT-BLDTBXH dated ..... September 20.... of the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà ............................................

We are, from one side: Mr/Ms. ................................................

Chức vụ: Giám đốc

Position: Director

Đại diện cho: Công ty TNHH...............................................

On behalf of: ...........................................................Co., Ltd.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Address: Ngoc Hoi Industrial Zone, Thanh Tri District, Hanoi City

Tel: 04............................... Fax: 04 ................................

Và một bên là: .............................................................................

And from other side:

Ngày sinh: ..../.../......

Date of birth:

Trình độ: Chuyên môn:

Degree: Profession:

Địa chỉ: .........................................................................................

Home address:

CMND số: ................................Cấp ngày: .../.../.......Tại:...........

ID card no #: Issue date: Issue at:

Sổ lao động số (nếu có):

Labor book no (If any)

Điện thoại:

Tel:

Đồng ý ký hợp đồng lao động này (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện như sau:

Agreed to sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms and conditions:

 

Điều 1: Điều khoản và công việc trong Hợp đồng

Article 1: Term and job in labor contract

1.1. Loại Hợp đồng: Xác định thời hạn, tính từ ....../.../20..... đến: ../.../20......

Kind of Contract: Limited, commencing on to:

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nêu trên nếu người lao động không đáp ứng yêu cầu công việc.

The Employer holds the right to terminate the Contract if the Empolyee does not satisfy the requirement of work.

1.2. Địa điểm làm việc: Công ty TNHH .......................

Working place: ............... Co., Ltd.

1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn: Công nhân Bộ phận: Production

Position/Profession: Department:

1.4. Mô tả công việc: Các công việc theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.

Job description: All tasks as assigned by the company's management

 

Điều 2: Thời gian làm việc

Article 2: Working Hour

Thời giờ làm việc: Theo thời gian biểu do Công ty quy định.

Working time: Follow the working times regulated by the Company

 

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động

Article 3: Obligations, right and benefit of the Employee

3.1. Quyền lợi của người lao động

Right and benefits of the Employee

Đồng phục: Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động

Uniform: Provided with uniform and labor safety facility

Phương tiện đi lại: Theo quy định của Công ty

Mean of Transportation: As regulated by the Company

Lương tháng:

Monthly salary:

- Lương cơ bản: 53.50 USD tương đương 863,000 VNĐ

- Basic salary:

- Phụ cấp trách nhiệm: USD

- Executive allowance:

- Tổng lương: 53.50 USD tương đương 863,000 VNĐ

- Total:

Hình thức trả lương: Lương được tính và được thanh toán bằng chuyển khoản/tiền mặt vào ngày 5 của tháng kế tiếp.

Method of Payment: Salary to be calculated and paid on the fifth of the following month by Bank transfer/in cash.

Tăng lương: Theo Quy định của Công ty

Salary Increment: According to the Company’s Policies

Thưởng: Theo quy định của Công ty

Bonus: According to the Company’s Policies

Đào tạo: Theo chương trình và kế hoạch của Công ty.

Training: According to the training schedule and plan arranged by the Company.

Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định của Công ty và pháp luật về lao động hiện hành.

Time of Rest: According to the Company's Labor Regulation and current labor regulations.

Bảo hiểm xã hội và y tế: Người lao động được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations on insurance.

3.2. Nghĩa vụ của người lao động

Obligations of the Employee

- Hoàn thành công việc mình đảm trách nêu trong Hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi chuyển giao.

- Fulfill the Job undertaken in this contract, to comply with production and business orders, protect the properties of the Company and shall compensate for damage or loss properties incurred by the Company due to carelessness, negligence or stolen.

- Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam kết trong hợp đồng. Bồi thường cho Công ty các chi phí đào tạo và/hoặc các cam kết trách nhiệm bằng tiền nêu trong Hợp đồng này hoặc trong quy định của Công ty trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty.

- Strictly follow and respect the term of and commiment in the Labor contract. Compensate to the Company all training espenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of the director of the Company.

- Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu của lãnh đạo, các nội quy và quy định của Công ty.

- Strictly follow the instruction of management level, rules and regulations in the Company

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Article 4: Obligations and rights of the Employer

4.1. Nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Obligations of the Employer

- Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hợp đồng;

- Ensure the work and completely fulfill all the commitment in the Contract.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

- Duly and in time settle all the rights and obligations to the Employee in accordance with the Contract.

4.2. Quyền hạn của người sử dụng lao động

Rights of the Employer

- Có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hình thức kỷ luật theo Luật lao động và Nội quy lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm nội quy, quy định của Công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên môn.

- Has the right to suspend or apply disciplinary measures according to labor law and regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the regulations, rule of the Company or the health and ability could not meet the requirement of work..

- Người sử dụng lao động có quyền điều chuyển Người lao động sang nơi làm việc khác mà Người sử dụng lao động điều hành hoặc làm chủ theo quy định của pháp luật.

- Employer reserves the right to transfer the Employee to other property which is owned or managed by the Employer in accordance to the law and regulations.

 

Điều 5: Điều khoản chung

Article 5: General provisions

5.1. Hợp đồng này được làm và ký ngày: ../.../20........ tại Hà Nội

This contract is made and signed on: in Hanoi City

5.2. Hợp đồng này được làm thành 2 bản, Người sử dụng lao động giữ 1 bản và Người lao động giữ 1 bản.

This Contract is made in 2 copies, 1 copies will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

Người sử dụng lao động Người lao động

Employer Employee

.................................................... ..............................................

Giám đốc

Director

 

2. Mẫu hợp đồng lao động bằng tiếng Anh 

Luật Minh Khuê xin cung cấp cho bạn đọc mẫu hợp đồng lao động bằng tiếng Anh theo quy định mới nhất, phục vụ cho việc kí kết hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài bằng tiếng anh (( Form of Labour contract).

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng lao động bằng tiếng Anh 

 

CÔNG TY…

Name of the company:

Số/ No: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
**************

............. , ngày ……..tháng ….. năm 20…

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
LABOR CONTRACT

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà ............…..............………….... 

We are, from one side: Mr/Ms…………………………............. 

Quốc tịch: ................................................................................ 

Nationality:................................................................................. 

Chức vụ:.................................................................................... 

Position:.................................................................................... 

Đại diện cho: Công ty …………………………………………...... 

On behalf of: ………………………............................................. 

Địa chỉ: …………………………...................................………… 

Address: …………………………………………………........... 

Và một bên là Ông/Bà: .………………………………................ 

And from other side Mr/Ms: ………………………………........... 

Ngày sinh: …………………………………………........................ 

Date of birth: ………………………………………........................ 

Trình độ:….......................  Chuyên môn: …………………….....

Degree: …....................... Profession: …….................................

Hộ khẩu thường trú:…………………………………..................... 

Permanent address:…………………………………….................. 

CMND số: ................ Cấp ngày: .................... Tại: ……………..

ID card no : ............. Issued on:....................... Issued at: ………

Điện thoại:………………………………………............................. 

Tel: …………………………………….......................................... 

Đồng ý ký hợp đồng lao động này (Hợp đồng) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Agreed to enter into this labor contract (the “Contract”) and commit to implement the folowing provisions:

 

Điều 1: Thời hạn và phạm vi công việc - Section 1: Term and scope of work

1.1. Loại Hợp đồng: Hợp đồng lao động xác định thời hạn, tính từ ……  đến: …… 

Kind of Contract: Definite-term labour contract, from… to:…....... 

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nêu trên nếu người lao động không đáp ứng yêu cầu công việc.

The Employer holds the right to terminate the Contract if the Empolyee does not satisfy the requirement of work.

1.2. Địa điểm làm việc: ……………….................... 

Working place: ………........................................... 

1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn: …….......  Bộ phận:… 

Position/Profession:.................. Department:............. 

1.4. Mô tả công việc:................................................. 

Job description:..........................................................

 

Điều 2: Chế độ làm việc - Section 2: Work regime

2.1. Thời giờ làm việc:

Work schedule:

2.2. Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

Working equipment/tool provided:

 

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động - Section 3: Rights and obligations of the Employee

3.1. Quyền lợi - Rights

 1. Đồng phục: Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động
  Uniform: Provided with uniform and labor safety facility
 2. Phương tiện đi lại: Mean of Transportation:
 3. Mức lương hoặc tiền công tổng:
  Monthly gross salary or wages:
 4. Phụ cấp trách nhiệm: ………. Executive allowance:.............
 5. Hình thức trả lương: chuyển khoản Method of Payment: bank tranfer
 6. Chế độ nâng lương:
  Salary review:
 7. Tiền thưởng: Bonus:
 8. Đào tạo:
  Training:
 9. Chế độ nghỉ ngơi:
  Time of Rest:
 1. Chế độ nghỉ phép năm: Annual leave:
 2. Nghỉ hàng tuần: Weekly day off:
 3. Nghỉ lễ tết: Holidays:
 1. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: theo quy định của Bộ luật Lao động.
  Social insurance, medical insuarance, unemployment insuarance: according to the Labour Code.

3.2. Nghĩa vụ - Obligations

+ Hoàn thành công việc mình đảm trách nêu trong Hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi chuyển giao.

+ Fulfillmenting all the work as undertaken according to this contract, complying with production and business orders, protecting the properties of the Company and shall compensate for damage or lossing properties due to carelessness, negligence or stolen.

+ Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam kết trong hợp đồng. Bồi thường cho Công ty các chi phí đào tạo và/hoặc các cam kết trách nhiệm bằng tiền nêu trong Hợp đồng này hoặc trong quy định của Công ty trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty.

+ Strictly following and respecting the term of and commiment in the Labor contract. Compensating to the Company all training espenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of the director of the Company.

+ Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu của các cấp lãnh đạo, các nội quy và quy định của Công ty.

+ Strictly following and respecting the instructions of management levels, rules and regulations in the Company.

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động - Section 4: Rights and obligations of the Employer

4.1. Quyền - Rights

+ Có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hình thức kỷ luật theo Luật lao động và Nội quy lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm nội quy, quy định của Công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên môn.

+ Having the right to suspend or apply disciplinary measures according to labor law and regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the regulations, rule of the Company or the health and ability could not meet the requirement of work..

+ Người sử dụng lao động có quyền điều chuyển Người lao động sang nơi làm việc khác mà Người sử dụng lao động điều hành hoặc làm chủ theo quy định của pháp luật.

+ Employer reserves the right to transfer the Employee to other property which is owned or managed by the Employer in accordance to the law and regulations.

4.2. Nghĩa vụ - Obligations

+ Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hợp đồng

+ Ensuring the work and completely fulfillmenting all the commitment in the Contract.

+ Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

+ Making fully and timely payment of all remuneration to the Employee in accordance with the Contract.

 

Điều 5: Điều khoản chung - Section 5: General provisions

5.1. Hợp đồng này được làm và ký ngày: ................tại Hà Nội

This contract is made and signed on: .......................in Hanoi

5.2. Hợp đồng này được làm thành 02 bản, Người sử dụng lao động giữ 01 bản và Người lao động giữ 1 bản.

This Contract is made in 02 copies, 01 copy will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

Người sử dụng lao động
Employer

Người lao động
Employee

 

3. Mẫu hợp đồng lao động thời vụ 

Luật Minh Khuê cung cấp cho quý bạn đọc mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 (sẽ có hiệu lực vào ngày 01/1/2021) để tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm 2020

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: /HĐLĐ/2020

Hôm nay, tại …............................ Chúng tôi gồm:

 

1. BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)

Công ty:...........................................................

Đại diện(Ông/bà):.................. Chức vụ:.......... 

Địa chỉ: ............................................................

Mã số thuế:......................................................

 

2. BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG)

Sinh ngày:............................  Giới tính:.........................

Số CMTND: ......................... Ngày cấp: ........  Nơi cấp:..... 

Trình độ:............................. Chuyên ngành: ................. 

Địa chỉ:.......................................

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với các điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Nội dung công việc

1. Loại HĐLĐ: Hợp đồng thời vụ dưới 12 tháng

2. Thời hạn HĐLĐ:

3. Thời điểm bắt đầu:

4. Thời điểm kết thúc:

5. Địa điểm làm việc:

6. Bộ phận công tác:

7. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác):

8. Nhiệm vụ công việc như sau:

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của người có thẩm quyền.

- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

- Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc.

 

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc:

2. Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Những người được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo quy định.

3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

4. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền của người lao động:

a) Tiền lương và phụ cấp:

- Mức lương chính:...................... VNĐ/tháng.

- Phụ cấp trách nhiệm (nếu có):............................ VNĐ/tháng

- Phụ cấp hiệu suất công việc (nếu có): Theo đánh giá của quản lý.

- Lương hiệu quả (nếu có): Theo quy định của phòng ban, công ty.

- Công tác phí: Tùy từng vị trí, người lao động được hưởng theo quy định của công ty.

- Hình thức trả lương: ............................................. 

b) Các quyền lợi khác:

- Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty.

- Chế độ nâng lương: Theo quy định của Nhà nước và quy chế tiền lương của Công ty.

- Chế độ nghỉ: Theo quy định chung của Nhà nước.

+ Nghỉ hàng tuần:

+ Nghỉ hàng năm: Những nhân viên được ký Hợp đồng chính thức và có thâm niên công tác 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương (mỗi năm 12 ngày phép). Nhân viên có thâm niên làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

+ Nghỉ ngày Lễ: Các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

- Chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước:

- Chế độ phúc lợi:

- Các chế độ được hưởng: Người lao động được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Được đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật và nội quy công ty.

2. Nghĩa vụ của người lao động

a) Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.

b) Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

c) Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

d) Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

e) Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.

f) Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng lao động và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

g) Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin.

h) Đóng các loại bảo hiểm, thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền của người sử dụng lao động

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển công việc cho người lao động theo đúng chức năng chuyên môn).

b) Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị.

c) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.

d) Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

a) Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

 

Điều 5: Những thỏa thuận khác

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng lao động.

Sau khi hết thời hạn của hợp đồng này người lao động sẽ được thỏa thuận tiếp với người sử dụng lao động về việc ký kết hợp đồng. Việc thỏa thuận ký kết tăng thời hạnh của hợp đồng sẽ dựa trên sự thỏa thuận và đồng ý của cả hai bên.

 

Điều 6: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.

Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

4. Cách viết mẫu hợp đồng lao động phòng mạch tư nhân như thế nào ?

Kính gửi công ty luật Minh Khuê, em muốn được tư vấn vấn đề sau: làm 1 mẫu hợp đồng lao động phòng mạch tư nhân ?. Em đang cần gấp để hoàn thành xong hồ sơ thi đại học. Do khi đi làm mọi việc đều thực hiện trên thỏa thuận miệng giữa 2 bên thuê và được thuê, nên đến khi thi đại học y dược thì bên phòng tuyển sinh yêu cầu phải có bản hợp đồng lao động mới được thi tuyển.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với mẫu hợp đồng lao động phòng mạch tư nhân

Hiện nay không có một văn bản nào quy định cụ thể hợp đồng lao động này chi tiết như thế nào mà nội dung hợp đồng lao động được thiết lập dựa trên những quy định trong Bộ Luật Lao động năm 2019( sẽ có hiệu lực vào ngày 01/1/2021).

Ngoài ra, hợp đồng lao động được ký kết giữa bạn và công ty phải tuân thủ đúng về mặt hình thức của hợp đồng lao động theo Điều 16 BLLĐ năm 2019:

" Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói."

Thứ hai, bạn có thể tham khảo biểu mẫu hợp đồng lao động trên trang của luật Minh Khuê

Bạn có thể tham khảo một số mẫu Hợp đồng lao động sau đây của Luật Minh Khuê:

Mẫu hợp đồng lao động ngắn ngọn

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Anh - Việt)

Mẫu hợp đồng lao động đối với cá nhân là người nước ngoài (The Labor Contract)

Hợp đồng lao động bằng tiếng anh - The Labor Contract

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng tuyển lao động nước ngoài

 

5. Hướng dẫn soạn hợp đồng lao động, lập phụ lục hợp đồng lao động ?

Chào công ty Luật Minh Khuê, Hiện bên em chuẩn bị ký Hợp đồng với người mẫu để đại diện hình ảnh. Nhưng hiện em đang khó khăn về những điều kiện ràng buộc giữa 2 bên. Em mong có thể giúp đỡ để có một bản hợp đồng hoàn hảo ?
Xin cảm ơn .

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Bạn có thể tham khảo một số mẫu hợp đồng lao động sau đây của Luật Minh Khuê:

Mẫu hợp đồng lao động ngắn gọn

Mẫu phụ lục hợpp đồng

 

6. Xây dựng thang bảng lương và mẫu hợp đồng lao động ?

Thưa Luật sư! Tôi muốn được bên công ty tư vấn về xây dựng thang bảng lương và mẫu hợp đồng lao động đóng BHXH thực hiện từ năm 2016 ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

>>  Tư vấn luật lao động trực tiếp qua tổng đài điện thoại: 1900.6162

 

Trả lời:

Thứ nhất, hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương 2016:

Doanh nghiệp cần căn cứ vàoNghị định 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng người lao động theo hợp đồng lao động. Chi tiết như sau:

Thứ nhất, chú ý về mức lương tối thiểu vùng

Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Thứ hai, về hợp đồng lao động cùng một số lưu ý về đóng BHXH thực hiện năm 2016:

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Sau đây là mẫu hợp đồng lao động để ban tham khảo, mấu hợp đồng này được xây dựng theo quy định hướng dẫn Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:


Tên đơn vị:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................................
..... , ngày..... tháng..... năm ....
 
 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là: Công ty ..............
Địa chỉ:......................................................
Đại diện bởi:.............................................
Ông/Bà: ........................................
Sinh ngày....... tháng..... năm...... Số CMND.........................: cấp ngày...../...../...... tại...............
Địa chỉ nơi cư trú:..........................................
Chức vụ:...............................................

Và một bên là Ông/Bà: ........Ghi đầy đủ họ tên người lao động......
Sinh ngày....... tháng..... năm...... giới tính:.......... (Nam hoặc Nữ)
Số CMND...............................: cấp ngày...../...../...... tại...............
Địa chỉ nơi cư trú:......................................

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
 
Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
a) Công việc:
- Chức vụ:
- Công việc phải làm:
b) Địa điểm làm việc của người lao động:
 
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:
- Loại hợp đồng lao động:
- Bắt đầu từ ngày... tháng... năm .... đến hết ngày.... tháng... năm....
 
Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:
a) Thời giờ làm việc trong ngày, trong tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của ngày, tuần hoặc ca làm việc; số ngày làm việc trong tuần; làm thêm giờ và các điều khoản liên quan khi làm thêm giờ;
b) Thời gian, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc nghỉ trong giờ làm việc; thời gian nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Mức lương chính hoặc lương cơ bản:
- Phụ cấp: Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh
- Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động”.
Các khoản phụ cấp phải đóng BH Các khoản phụ cấp không phải đóng BH
Phụ cấp chức vụ, chức danh;
Phụ cấp trách nhiệm;
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
Phụ cấp thâm niên;
Phụ cấp khu vực;
Phụ cấp lưu động;
Phụ cấp thu hút
và các phụ cấp có tính chất tương tự.
Tiền thưởng sáng kiến
Tiền ăn giữa ca
Xăng xe,
Điện thoại,
Đi lại,
Tiền nhà ở,
Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết,
có người thân kết hôn, sinh nhật
Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh
khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.
- Tiền thưởng:
- Hình thức trả lương:
- Được trả lương vào các ngày....... hàng tháng.
- Chế độ nâng lương:
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ lệ % tiền lương hằng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;
Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm vào tiền lương.
- Phương tiện đi lại làm việc:
- Chế độ đào tạo:
Những thỏa thuận khác:
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động,...
- Bồi thường vi phạn và vật chất.
 
Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 6: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày…..tháng…… năm……... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại.... ngày.... tháng.... năm.....

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên

 

 

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê