Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

No: ……./2014/ PĐHN

(về việc : bán hàng hóa theo địa điểm chỉ định)

(Bên sử dụng lao động/Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ …………..

Người đại diện:

Chức vụ:

Giám đốc / Tổng Giám đốc

Địa chỉ:

Số …..ngõ Tự do, phố ….., phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại :

Email:

Số tài khoản VNĐ:

Mở tại Ngân hàng:

Mã số thuế:

(Người lao động/Bên B):

Ngày sinh:

Số chứng minh thư nhân dân :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:


Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Loại hợp đồng lao động: 2 tháng 25 ngày.

- Từ ngày ……. tháng ..… năm 2014 đến ngày … tháng ..… năm 2014

- Địa điểm làm việc: Theo chỉ định của công ty

- Chức danh chuyên môn: Không

- Chức vụ (nếu có): Nhân viên bán hàng

- Công việc phải làm: Bên B bán hàng hóa theo Biên bàn bàn giao hàng hóa tại các địa điểm làm việc theo chỉ định của Bên A quy định tại các Phụ lục của Hợp đồng.

Điều 2: Chế độ làm việc:

- Thời giờ làm việc trong một ngày là: 8h/ngày

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

- Làm việc tại: Địa điểm do Bên A chỉ định cụ thể trong các Bản phụ lục Hợp đồng này.

- Thời gian làm việc tại: Địa điểm được Bên A chỉ định.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc

- Mức lương: Lương cơ bản: 140 ngàn đồng/ngày

- Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt

- Phụ cấp gồm: Không

- Được trả lương: vào ngày …..........

- Doanh số chỉ tiêu là doanh số bán hàng do Bên A yêu cầu Bên B thực hiện được quy định cụ thể trong từng Phụ lục hợp đồng.

- Tiền thưởng: Bên B được nhận tiền thưởng theo quy định như sau:

+ Trường hợp Bên B đạt doanh số theo Doanh số chỉ tiêu quy định tại Phụ lục Hợp đồng thì Bên A sẽ chi trả tiền thưởng là 20.000 VNĐ * số cặp kính bán ra.

+ Trường hợp Bên B đạt doanh số vượt 50% mức Doanh số chỉ tiêu quy định tại Phụ lục Hợp đồng thì Bên A sẽ chi trả tiền thưởng là 25.000 VNĐ * số cặp kính bán ra.

+ Trường hợp Bên B không đạt doanh số theo Doanh số chỉ tiêu quy định thì Bên B sẽ không được nhận bất kỳ khoản tiền thưởng nào từ Bên A.

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Người lao động tự đóng.

- Chế độ đào tạo: Không

- Những thoả thuận khác: Không

2. Nghĩa vụ:

- Kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng hóa và ký kết văn bản xác nhận việc nhận lượng hàng nhận với quản lý chi nhánh của Bên A khi Bên B tới chi nhánh Bên A lấy hàng.

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành đúng nội quy lao động của công ty

- Sau khi hết thời hạn làm việc theo quy định của từng địa điểm làm việc, Bên B có trách nhiệm bàn giao hàng hóa và tiền doanh thu bán hàng cho Bên A trong thời gian là 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn làm việc tại khu vực được chỉ định. Việc bàn giao hàng hóa và tiền doanh thu bán hàng sẽ được xác nhận bằng văn bản là Biên bản nghiệm thu công việc.

- Bồi thường vi phạm và vật chất: Trong thời hạn nhận hàng hóa, nếu Bên B làm mất hoặc hư hỏng hàng hóa thì Bên B phải bồi thường thiệt hại dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế.

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí thời gian, địa điểm làm việc...).

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng... năm...

Hợp đồng này được lập tại………………………..ngày …… tháng …… năm 2014,


NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hợp đồng lao động là gì?

Theo Điều 13 Bộ luật Lao động 2019:

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.
2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng.

Từ 01/01/2021, Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là Hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng;

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn là Hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng.

Như vậy, từ 2021 sẽ không còn Hợp đồng lao động mùa vụ nữa. Người lao động và người sử dụng lao động chỉ có 02 lựa chọn như trên.

Hợp đồng lao động từ năm 2021 có gì khác trước?

- Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng

- Bổ sung quy định: Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Thêm các trường hợp người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động sau đây:

+ Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

+ Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

- Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại khoản 1 Điều 35 (trừ 01 số trường hợp không cần báo trước).

- Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Bộ Luật lao động 2019 quy định các trường hợp đặc biệt NLngười lao động nghỉ việc không cần báo trước sau đây:

Hợp đồng lao động từ năm 2021 có gì khác trước?

- Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng

- Bổ sung quy định: Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Thêm các trường hợp người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động sau đây:

+ Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

+ Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

- Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại khoản 1 Điều 35 (trừ 01 số trường hợp không cần báo trước).

- Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Bộ Luật lao động 2019 quy định các trường hợp đặc biệt NLngười lao động nghỉ việc không cần báo trước sau đây:

Hợp đồng lao động từ năm 2021 có gì khác trước?

- Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng

- Bổ sung quy định: Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Thêm các trường hợp người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động sau đây:

+ Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

+ Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

- Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại khoản 1 Điều 35 (trừ 01 số trường hợp không cần báo trước).

- Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Bộ Luật lao động 2019 quy định các trường hợp đặc biệt NLngười lao động nghỉ việc không cần báo trước sau đây:

Hợp đồng lao động từ năm 2021 có gì khác trước?

- Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng

- Bổ sung quy định: Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Thêm các trường hợp người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động sau đây:

+ Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

+ Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

- Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại khoản 1 Điều 35 (trừ 01 số trường hợp không cần báo trước).

- Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Bộ Luật lao động 2019 quy định các trường hợp đặc biệt NLngười lao động nghỉ việc không cần báo trước sau đây:

+ Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

+ Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

+ Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

+ Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

+ Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

+ Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

+ Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động...

---------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình