CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

 

Hôm nay, ngày … tháng …… năm ……., Tại ………………………………………… 

Chúng tôi gồm có:

BÊN TẶNG CHO (BÊN A):

>> Xem thêm:  Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Ông: ………………………………………...………Năm sinh:……………………………

CMND số: ………….… Ngày cấp ……………Nơi cấp: …………….…………....……

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B):

Ông/bà: …………………………………………..…Năm sinh:……………………………

CMND số: …………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ……………………………...

Hộ khẩu: …………………………………………………..………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Ông……………………………………………….…Năm sinh:……………………………

CMND số: ………………… Ngày cấp …………….. Nơi cấp: …………………….……

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỢP ĐỒNG

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO (tối ưu hóa kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google)

1.1.      Đối tượng của hợp đồng là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Quyền sử dụng đất,  của bên A đối với thửa đất tại địa chỉ: ............................................................................., thuộc quyền sử dụng của Bên A theo “Giấy chứng nhận .................................................................” số ............, số vào sổ cấp ............../hồ sơ gốc số: ............... do UBND ....................................... cấp ngày  ..........................

Với các đặc điểm sau:

Quyền sử dụng đất:

-   Thửa đất số: ...............................................................................................................;

-   Tờ bản đồ số: .............................................................................................................;

-   Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................................;

-   Diện tích: ............................... m2 (Bằng chữ: ..................................................)

-   Hình thức sử dụng:

+  Sử dụng riêng: ........................................................................................ m2

>> Xem thêm:  Giải đáp về mua ô tô và muốn tặng cho riêng cho con gái thì thủ tục thực hiện như thế nào ?

+  Sử dụng chung: ....................................................................................... m2

-   Mục đích sử dụng:.....................................................................................................;

-   Thời hạn sử dụng:.......................................................................................................;

-   Nguồn gốc sử dụng:...................................................................................................;

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .....................................................................................................................................

Tài sn gn lin vi đất là: ......................................................................................

Giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là: ……………………đồng (bằng chữ: ………………………….đồng Việt Nam).

1.2.      Mục đích

a.   Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý tặng cho và Bên B đồng ý nhận tặng cho toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận nói trên với điều kiện là Bên B là các đồng sở hữu Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất , và tài sản gắn liền với đất và được sử dụng vào việc để ở, thờ cúng, là nơi đi về của các thành viên trong gia đình;

 

>> Xem thêm:  Anh vợ muốn cho tặng căn hộ chung cư thì phải đóng những chi phí gì ?

ĐIỀU 2: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

2.1.      Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ........................................................................;

2.2.      Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

3.1.      Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp;

3.2.      Sau khi ký bả hợp đồng này, Bên B có nghĩa vụ liên hệ với Cơ quan thuế để làm thủ tục nộp thuế theo quy định;

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A

4.1.      Nghĩa vụ của Bên A

>> Xem thêm:  Mẫu chung áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng ủy quyền

a.   Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

b.   Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

4.2.      Quyền của Bên A

a.   Được yêu cầu Bên B chỉ được dùng vào việc để ở, nơi thờ cúng tổ tiên, nơi đi về của các thành viên khác trong gia đình;

b.   Yêu cầu Bên B phải nhận quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất, cũng như giấy tờ về Quyền sử dụng đất đúng thời hạn theo cam kết trong hợp đồng;

b.   Yêu cầu Bên B phải hoàn tất nghĩa vụ thuế, lệ phí với nhà nước liên quan đến việc chuyển nhượng và thực hiện thủ tục sang tên theo đúng quy định.

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN B

5.1.      Nghĩa vụ cúa Bên B

a.   Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

>> Xem thêm:  Bà ngoại muốn tặng đất cho cháu phải làm sao mới sang sổ được?

b.   Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất, tài sản gắn liền với đất được tặng cho;

c.   Chỉ sử dụng vào mục đích để ở, làm nơi thờ cúng tổ tiên, nơi đi về của các thành viên trong gia đình, không được bán, tặng cho, thế chấp hoặc làm tài sản để đảm bảo thực hiện những nghĩa vụ khác hoặc kê khai tài sản để góp vốn vào doanh nghiệp trừ trường hợp hai anh em Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Quang Huy được nhắc trong hợp đồng có nhu cầu chuyển nhượng cho nhau, nhưng vẫn phải đảm bảo mục đích ghi trong hợp đồng tức là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi đi lại của các thành viên trong gia đình và không được chuyển nhượng ra bên ngoài ;

d.   Hai anh em Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Quang Huy phải đảm bảo trong quá trình sử dụng và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp, khiếu nại nhau.

e.   Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

5.2.      Quyền của bên B

a.   Yêu cầu bên A giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận ;

b.   Cùng được đồng sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

c.   Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mang tên hai anh em Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Quang Huy ;

d.   Có quyền lợi, nghĩa vụ ngang nhau trong việc sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất. Không được hạn chế quyền của người còn lại ;

d.   Được nhận chuyển nhượng, tặng cho phần tài sản của mình cho nhau;

>> Xem thêm:  Vợ chồng chị gái tặng cho ngôi nhà cho em ruột thì cần giấy tờ gì ? có phải đóng thuế không ?

e.   Được phép xây dựng nhà cửa trên đất khi có nhu cầu sử dụng .

 

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

7.1.      Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

a.   Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b.   Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c.   Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 

>> Xem thêm:  Bố đã cho đất cho người khác, con có đi đòi về được không ?

-     Quyền sử dụng thửa đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp khiếu kiện;

-     Quyền sử dụng đất không bị rằng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

-     Không bị rằng buộc bởi bất cứ một quyết dịnh nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền cảu chủ sử dụng đất;

-     Việc tặng cho quyền sử dụng đất này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản nào khác.

d.   Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e.   Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

7.2.      Cam kết của bên B

b.   Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

c.   Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

c.   Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

d.   Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1.      Hai bên công nhận đã hiểu rõ những quy định của pháp luật về giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất, huyển rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2.      Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, nghe đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, đã hiểu và cùng đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng và không có điều gì vướng mắc;

8.3.      Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……….. năm …….;

 

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

BÊN TẶNG CHO

(Bên A)

(Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO

(Bên B)

(Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bao thanh toán

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ……… , tại: ............................................................

Tôi ........................., Công chứng viên phòng Công chứng  ....................... số ................ tỉnh (thành phố) .........................................

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng căn hộ chung cư mới nhất

CÔNG CHỨNG:

-           Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ....................................... và bên B là ...............................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

-           Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

-           Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

................................................................................................................................................

-           Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+          Bên A ...... bản chính;

+          Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất?

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho vay tiền