Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a7-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Nhật ký chứng từ số 7

Phần I: Tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh toàn doanh nghiệp

Ghi Có các TK:  152, 153, 154, 214, 241, 242, 334, 335, 338, 352, 356, 611, 621, 622, 623, 627, 631

Tháng ...... năm ......

Số TT

Các TK

Ghi Có

Các

 TK 

ghi Nợ

152

153

154

214

241

242

334

335

338

352

356

611

621

622

623

627

631

Các TK phản ánh ở các

NKCT khác

Tổng cộng chi phí

NKCT số 1

NKCT số 2

NKCT ...

NKCT ...

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

154

2

631

3

241 (2413)

4

242

5

335

6

621

7

622

8

623

9

627

10

641

11

642

12

352

13

.....

14

Cộng A

15

152

16

153

17

155

18

157

19

632

20

241

21

111

22

112

23

131

24

...

25

Cộng B

26

Tổng cộng (A+B)