Số Hồ sơ: 103/……………/THU                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số Hồ sơ: 103/……………/THU-ĐC                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số Hồ sơ: 103/……………/THU-GH

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ giao dịch điện tử: Thu BHXH, BHYT bắt buộc

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc,

riêng hồ sơ điều chỉnh chức danh, mức lương: 05 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: ........................................ Mã đơn vị:..................................... 
2. Điện thoại: ......................................... Email: ........................................... 

3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có): ............................

Số TT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I

Hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN khi có biến động, gồm:

 

1

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)

 

2

Trường hợp báo tăng lao động, điều chỉnh chức danh công việc:

 

2.1

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

 

2.2

Người lao động làm việc hoặc điều chỉnh chức danh công việc có liên quan đến công việc nặng nhọc, độc hại: Bản sao QĐ hoặc HĐLĐ, HĐLV, giấy tờ có liên quan đến việc điều chỉnh (theo hướng dẫn tại công văn 2899/BHXH-THU)………………(Bản sao, 01 bản/người)

 

3

Trường hợp báo giảm lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:

 

3.1

Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người).

 

3.2

Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó (Bản chính nếu có)

 

4

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN: Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ truy thu (Phụ lục 2 - QĐ959, 01 bản)

 

5

Đối với người được cử đi học tập hoặc công tác nước ngoài.

 

5.1

Công văn, Quyết định cử  đi học, Quyết định tiếp nhận (bản sao, 01 bản/người)

 

5.2

Trường hợp truy thu đối với người được cử đi học tập hoặc công tác nước ngoài: HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận (bản sao, 01 bản/người)

 

II

Hồ sơ gia hạn thẻ BHYT:

 

1

Văn bản đề nghị gia hạn thẻ BHYT của đơn vị (mẫu D01b-TS)

 

2

Chứng từ nộp tiền (Bản sao nếu có)

 

III

Các loại hồ sơ bổ sung liên quan khác (nếu có):

 

1

Thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)  hoặc Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT (mẫu D07-TS, 01 bản)

 

2

Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 3 - QĐ959, 01 bản)

 

3

Đối với người mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày, thêm: giấy ra viện, mẫu C65-HD2 “Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH”, Biên bản hội chẩn, Phiếu hội chẩn, bệnh án hoặc sổ khám chữa bệnh (bản sao, 01 bản/người)

 

Lưu ý:

>> Xem thêm:  Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm bắt buộc như thế nào, từ bao giờ ?

1. Đối với đơn vị giao dịch điện tử thành công nhưng không gửi kèm theo file hình ảnh mục I.2.2, I.3.2, I.4 và III thì in bảng kê và nộp các hồ sơ liên quan, thẻ BHYT và sổ BHXH trả lại (nếu có) qua Bưu điện (phí Bưu điện VNPT do cơ quan BHXH trả).

2. Đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khê khai hồ sơ và lưu giữ Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu, HĐLĐ… để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

3. Trường hợp truy thu BHXH bắt buộc có thời gian trước ngày 01/01/1995, đơn vị nộp theo Phiếu giao nhận hồ sơ số 313.

4. Trường hợp người lao động được cấp Giấy xác nhận đã thu hồi sổ BHXH (mẫu C15a-TS) do đã hưởng trợ cấp BHXH 01 lần, thì lập hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ số 317 để được cấp tờ bìa sổ BHXH.

GIAO BƯU ĐIỆN LÚC ……..GIỜ……….NGÀY……….THÁNG……….NĂM………

Kết quả sổ BHXH, thẻ BHYT (nếu có) sẽ được cơ quan BHXH trả qua Bưu điện.

Ngày trả kết quả: ……………./……………../……………..

           ……………, ngày…… tháng…… năm……  

                  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                               Người nộp hồ sơ

                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)

>> Xem thêm:  Báo giảm bảo hiểm xã hội (BHXH) cho Giám đốc Công ty Cổ phần thực hiện như thế nào ?

 

 

>> Xem thêm:  Hủy sổ Bảo hiểm xã hội ở công ty cũ thực hiện như thế nào khi đang có hai sổ bảo hiểm xã hội ?