Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 0986.386.648.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  0986.386.648

-------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------*---------

 GIẤY XÁC NHẬN

 

CÔNG TY ………có địa chỉ tại: ………………………, tại đây xác nhận:

CÔNG TY ………… đã giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm phần mềm “………………. " cho tác giả là:

Ông:                             :           …………. Giới tính :……………..

Bút danh                       :           Không

Ngày/tháng/năm sinh     :           ……………………

Quốc tịch                     :           Việt Nam.

CMND số                   :            ……Cấp ngày: …Nơi cấp: ………

Nơi đăng ký HKTT    :             ……………………………………

Chỗ ở hiện tại             :             ……………………………………

Tác giả sáng tạo tác phẩm phần mềm “…………… ” theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương của Công ty. Vì vậy, chủ sở hữu tác phẩm này là CÔNG TY …………….. theo quy định của pháp luật.

Các tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt

Nam, việc công bố này được thực hiện vào ngày……tháng ….. năm 20……

Giấy xác nhận được lập tại trụ sở chính Công ty ……………

 Ngày ………. tháng ….. năm 20……

CÔNG TY …………

Giám đốc

   (ký, đóng dấu)

                                               

 

-------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;