Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------- 

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Văn bản này quy định nhiệm vụ, trách nhiệm, phạm vi chỉ đạo quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Tổng giám đốc Tổng công ty, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty. Quy định này được coi là uỷ quyền thường xuyên của Tổng giám đốc Tổng công ty đối với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty (trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật và yêu cầu công tác Tổng giám đốc Tổng công ty có uỷ quyền cụ thể đối với các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty).

Quy định này do Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty biên soạn, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty soát xét và Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt ban hành.

Trách nhiệm:

- Tổng giám đốc Tổng công ty, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty giải quyết công việc theo nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn được phân công.

- Các Ban Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty tuân thủ quy định này.

II. TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN:

1. Từ viết tắt:

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- EVNCPC: Tổng công ty Điện lực miền Trung.

- Ban Tổng giám đốc: Gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.                    

- SXKD: Sản xuất kinh doanh.                  

- Các Trưởng Ban Tổng công ty: bao gồm Chánh Văn phòng Tổng công ty và các Trưởng Ban Tổng công ty.

- ĐTXD: Đầu tư xây dựng.

- TSCĐ: Tài sản cố định.

- SXĐ: Sản xuất điện.

- Các B: Các đơn vị tư vấn lập báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát thiết kế, giám sát, thi công…

- NMĐĐL: Nhà máy điện độc lập. Theo phân cấp của EVN đối với các Tổng công ty Điện lực:

+ Là nhà máy điện độc lập có công suất đến 30MW trừ các dự án sử dụng năng lượng mới (mặt trời, gió, rác, địa nhiệt...), các nguồn điện diesel tại các huyện đảo không phân biệt mức công suất; các dự án liên quan đến xuất nhập khẩu điện không phân biệt mức công suất.

+ Có cấp điện áp đến 110kV trừ các thiết kế đấu nối vào lưới điện 110kV trở xuống thuộc phạm vi quản lý của các Công ty phát điện do EVN trực tiếp quản lý, đấu nối trực tiếp vào trạm biến áp 220/110kV.

 

2. Tài liệu viện dẫn:

- Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Công văn số 60/TTg – ĐMDN ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty quản lý phân phối điện trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam.

- Quyết định số 739/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty điện lực miền Trung.

- Quyết định số 126/QĐ-EVN ngày 23/3/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

- Quyết định số 346 QĐ/EVN ngày 02/06/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị (nay là Hội đồng thành viên) Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

- Công văn số 1241/EVN-TCNS ngày 17/04/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc giao cho các Tổng công ty Điện lực là chủ đầu tư, trực tiếp quản lý dự án, quản lý vận hành các Trạm biến áp 220 kV và đường dây 220 kV có tính chất phân phối.

- Thủ tục kiểm soát tài liệu văn bản EVN CPC-PC/T.01

 

III. NỘI DUNG:

1. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC:

1.1. Tổng giám đốc Tổng công ty là người đại diện theo pháp luật trực tiếp điều hành toàn diện các hoạt động củaTổng công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

1.2. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty được Tổng giám đốc Tổng công ty phân công trực tiếp chỉ đạo một số lĩnh vực công tác của Tổng công ty; được quyền ký kết các hợp đồng thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi có uỷ quyền (bằng văn bản) của Tổng Giám đốc; được Tổng giám đốc Tổng công ty uỷ quyền thay mặt Tổng giám đốc giải quyết những nội dung công việc liên quan đến các lĩnh vực công tác đó và được uỷ quyền làm người đại diện trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty thông qua việc đề cử vào các chức danh quản lý trình EVN quyết định để Đại hội đồng cổ đông bầu giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch (hoặc làm thành viên) của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên các công ty cổ phần, công ty liên doanh có phần vốn góp của Tổng công ty điện lực miền Trung theo đúng hợp đồng đã được các bên tham gia ký kết; định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo kết quả hoạt động của Công ty được giao nhiệm vụ đại diện quản lý phần vốn với Tổng giám đốc Tổng công ty.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tổng công ty và trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn đã được phân công và được uỷ quyền trong Quy định này.

1.3. Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đề cao vai trò cá nhân phụ trách trong lãnh đạo, điều hành; chủ động nghiên cứu chủ trương, chính sách của Nhà nước, của Tập đoàn và những chủ trương mà tập thể Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã bàn bạc và quyết định để điều hành có hiệu quả. Đối với những nội dung công tác quan trọng cần có ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty được trình bày trong các hội nghị, các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất khác; sau khi có kết luận của Tổng giám đốc Tổng công ty, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty theo nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai các bước công việc tiếp theo đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

1.4. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được phân công, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp chỉ đạo các Ban, các đơn vị tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do các Phó Tổng giám đốc khác phụ trách thì chủ động phối hợp để giải quyết. Trong quá trình giải quyết công việc, nếu có ý kiến khác nhau thì báo cáo Tổng giám đốc Tổng công ty xem xét để có quyết định cuối cùng.

1.5. Kế toán trưởng Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ theo chức năng đã được Nhà nước quy định tại Điều lệ Kế toán trưởng, được Tổng giám đốc Tổng công ty mời tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty để bàn biện pháp điều hành các hoạt động của Tổng công ty một cách có hiệu quả, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước đã ban hành. Ngoài ra, Kế toán trưởng Tổng công ty còn được Tổng giám đốc Tổng công ty giao nhiệm vụ thay mặt Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty và được đề cử tham gia và giữ các chức danh quản lý trong một số Công ty, đơn vị có phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Trung, định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo kết quả với Tổng giám đốc Tổng công ty.

1.6. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty. Duy trì đều đặn sinh hoạt trong Ban Tổng giám đốc theo định kỳ mỗi quý 2 lần để bàn bạc thống nhất những chủ trương, công tác lớn của Tổng công ty như: Các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển SXKD, ĐTXD; sửa đổi bổ sung điều lệ và quyết định phân cấp quản lý trong Tổng công ty; công tác đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp, công tác kế hoạch ngắn và dài hạn; công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra; phân bổ các quỹ sau khi quyết toán tài chính; các hợp đồng liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước. Những nội dung này nhất thiết phải được bàn bạc trong tập thể Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trước khi Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định.

1.7. Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác với Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị. Một số cuộc họp Ban Tổng giám đốc cần thiết mời đại diện Thường vụ Đảng ủy, đại diện Thường vụ Công đoàn Tổng công ty tham dự.

1.8. Đề cao tính tập trung dân chủ trong chỉ đạo điều hành đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm và tính năng động sáng tạo của các thành viên trong Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trên cơ sở bàn bạc tập thể dân chủ, Tổng giám đốc là người quyết định cuối cùng mọi hoạt động của Tổng công ty. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, tiếp tục củng cố, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết gắn bó trong tập thể Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty, tất cả phấn đấu cho mục tiêu xây dựng và phát triển Tổng công ty ngày càng bền vững .

1.9. Để thuận tiện trong chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác được phân công, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo một số đơn vị, một số Ban Tổng công ty. Tất cả các đơn vị, các Ban trong Tổng công ty có trách nhiệm chấp hành sự lãnh đạo điều hành của các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty về lĩnh vực công tác theo sự phân công được nêu cụ thể ở phần sau.

Ngoài việc chấp hành sự điều hành của Phó Tổng giám đốc trực tiếp phụ trách, Thủ trưởng các đơn vị và Trưởng Ban Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo và chấp hành sự chỉ đạo điều hành của các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phụ trách lĩnh vực công tác khác đã phân công. Trường hợp cần thiết Thủ trưởng đơn vị và Trưởng Ban Tổng công ty trực tiếp báo cáo với Tổng giám đốc Tổng công ty.

1.10. Định kỳ (quý, 6 tháng, năm) các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo việc sơ, tổng kết, tổng hợp tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được phân công, báo cáo kết quả với Tổng giám đốc Tổng công ty. Trong trường hợp cần thiết, Tổng giám đốc Tổng công ty yêu cầu các Phó Tổng giám đốc báo cáo một số vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công hoặc các Phó Tổng giám đốc chủ động báo cáo với Tổng giám đốc Tổng công ty để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của quý, 6 tháng, năm.

 

2. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY:

Tổng giám đốc Tổng công ty là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Điện lực miền Trung, có trách nhiệm trực tiếp điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty.

Nhằm bảo đảm tính tập trung trong chỉ đạo, ngoài nhiệm vụ phân công cho các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp điều hành một số lĩnh vực trọng yếu như công tác kế hoạch, chủ trương đầu tư, định hướng trong công tác kinh doanh điện năng, công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành, công tác tổ chức cán bộ, đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp, tài chính, đối ngoại, thanh tra, quan hệ cộng đồng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo toàn diện công tác kế hoạch, quyết định các chủ trương lớn về kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năng, ĐTXD, định hướng về công tác công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành và các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của Tổng công ty.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong Tổng công ty.

- Chỉ đạo các hoạt động tài chính của Tổng công ty nhằm đảm bảo SXKD đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

- Đại diện theo pháp luật của Tổng công ty ký kết các Hợp đồng với các đối tác trong và ngoài nước (trừ các Hợp đồng uỷ quyền cho các Phó Tổng giám đốc, các uỷ quyền khác).

- Chỉ đạo công tác đối ngoại nhằm tạo ra mối quan hệ hợp tác tốt với các đơn vị trong và ngoài nước để triển khai các phương hướng hoạt động phục vụ lợi ích chung của toàn Tổng công ty.

- Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong Tổng công ty .

- Chỉ đạo chung tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các Ban Tổng công ty về lĩnh vực công tác chủ yếu nói trên. Trực tiếp chỉ đạo điều hành các Ban Tổng công ty: Tổ chức và Nhân sự, Kế hoạch, Tài chính kế toán, Quan hệ quốc tế, Pháp chế, Thanh tra bảo vệ, Quan hệ cộng đồng.

- Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nâng bậc lương, Hội đồng thi nâng ngạch, Hội đồng thanh xử lý tài sản, Hội đồng kiểm kê đánh giá lại TSCĐ; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Tổng công ty. Chủ trì hoặc uỷ quyền cho Phó Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì họp xử lý kỷ luật đối với CBCNV thuộc diện Tổng công ty quản lý.

 

3. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY:

Các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tổng công ty và trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Tổng giám đốc phân công và uỷ quyền dưới đây:

3.1. Ông ......................................... - Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành công tác ĐTXD trong Tổng công ty. Cụ thể phân công như sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng phương hướng đầu tư, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật trong ĐTXD các công trình lưới điện đến 220 kV; các dự án năng lượng nông thôn có nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài; các công trình nhà cửa, kho tàng…

- Dựa vào quy hoạch và phương hướng ĐTXD được duyệt, chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện ĐTXD và kết thúc xây dựng đưa công trình xây dựng dự án lưới điện vào khai thác sử dụng theo đúng qui định của Nhà nước. Tham gia và phối hợp trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các công trình nhà máy thuỷ điện.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng công ty triển khai lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng để trình cấp trên xét duyệt hoặc trình Tổng Giám đốc xét duyệt theo sự phân cấp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với các công trình cải tạo nâng cấp hệ thống điện và chống quá tải, các công trình xây dựng mới lưới điện sử dụng vốn trong nước và vốn vay nước ngoài. Tổ chức triển khai thực hiện đầu tư, chỉ đạo và phối hợp các đơn vị liên quan đưa các công trình này vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ đã đề ra, làm thủ tục thanh quyết toán công trình đúng trình tự và thời gian quy định.

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động tư vấn liên quan đến công tác đầu tư xây dựng của Tổng công ty.

- Được Tổng giám đốc Tổng công ty uỷ quyền chỉ đạo việc tổ chức tìm hiểu khả năng hợp tác đầu tư, đàm phán, dự thảo hợp đồng vay vốn, hợp đồng tư vấn đối với các dự án sử dụng vốn và thiết bị của nước ngoài, các dự án liên doanh liên kết với nước ngoài để trình Tổng Giám đốc xem xét ký kết hoặc uỷ quyền trực tiếp ký kết.

- Được Tổng giám đốc Tổng công ty uỷ quyền thay mặt Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp quản lý phần vốn Tổng công ty tại một số Công ty cổ phần, Công ty liên doanh... có phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Trung và trực tiếp làm Chủ tịch, Phó chủ tịch (hoặc thành viên) Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của các Công ty này đúng theo hợp đồng đã được các bên tham gia ký kết và Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trực tiếp làm Thủ trưởng Cơ quan Tổng công ty, chỉ đạo điều hành các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tổng công ty, được Tổng giám đốc ủy quyền chủ trì tổ chức đàm phán và ký kết các hợp đồng liên quan đến nhiệm vụ của Cơ quan Tổng công ty.

- Chỉ đạo công tác quân sự - tự vệ, công tác bảo vệ trong Tổng công ty.

- Chỉ đạo công tác cải cách hành chính trong toàn Tổng công ty.

- Chỉ đạo công tác quản lý ĐTXD trong các Điện lực và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung, Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung, Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung; các Ban Tổng công ty: Văn phòng, Ban Quản lý đầu tư, Ban Quan hệ quốc tế (lĩnh vực quan hệ tìm hiểu cơ hội hợp tác với các cơ quan tổ chức nước ngoài), Ban Thanh tra bảo vệ (lĩnh vực bảo vệ, quốc phòng, quân sự địa phương).

- Ngoài nhiệm vụ đã được phân công, được Tổng giám đốc Tổng công ty uỷ quyền thay mặt Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo điều hành các hoạt động của Tổng công ty khi Tổng giám đốc Tổng công ty đi vắng.

- Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty đối với các công trình lưới điện, Chủ nhiệm điều hành một số dự án do Tổng công ty trực tiếp quản lý điều hành dự án, Phó trưởng Ban phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ Tổng công ty; Chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương, Hội đồng thanh xử lý tài sản, Hội đồng kiểm kê đánh giá lại tài sản của Cơ quan Tổng công ty; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính Tổng công ty; Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu xây lắp và Tổ trưởng Tổ thẩm định đối với các công trình mua sắm vật tư thiết bị do Tổng Công ty trực tiếp thực hiện; tham gia một số Hội đồng hoặc Tổ công tác khác theo sự phân công của Tổng giám đốc Tổng công ty.

 

3.2. Ông …………… - Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh doanh:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành toàn bộ lĩnh vực kinh doanh điện năng của Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng trong toàn Tổng công ty có hiệu quả. Bảo đảm tăng doanh thu tiền điện, giảm ngày dư nợ, giảm tổn thất điện năng về thương mại, xây dựng và ban hành quy trình kinh doanh điện năng, quy chế giao tiếp với khách hàng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.

- Chỉ đạo công tác điều tra và quản lý phía nhu cầu (DSM), quản lý khách hàng sử dụng điện.

- Chỉ đạo triển khai công tác tiếp nhận lưới điện trung và hạ áp của khách hàng bàn giao cho Tổng Công ty…, xây dựng và triển khai mô hình quản lý và kinh doanh điện nông thôn, các chính sách chế độ liên quan đến việc quản lý kinh doanh điện nông thôn...

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ Công thương và Tập đoàn điện lực Việt Nam liên quan đến công tác triển khai thực hiện chương trình thị trường điện phát triển cạnh tranh.

- Chỉ đạo công tác kinh doanh, mua bán điện với chủ đầu tư các dự án nhà máy điện độc lập (theo phân cấp của EVN) từ khâu tiếp nhận hồ sơ ban đầu đến khâu kết thúc đàm phán hợp đồng mua bán điện với các khách hàng, nhà đầu tư thuỷ điện trong và ngoài nước (trừ công tác kỹ thuật đấu nối, Scada) để trình Tổng Giám đốc xem xét ký kết hoặc được Tổng Giám đốc uỷ quyền trực tiếp ký kết đối với các hợp đồng mua bán điện do Tổng Công ty trực tiếp ký kết.

- Chỉ đạo công tác lao động - tiền lương, thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động và các chế độ chính sách khác cho CBCNV trong Tổng công ty.

- Thay mặt Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp quan hệ với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty và các tổ chức đoàn thể  trong Tổng công ty để giải quyết các vấn đề có liên quan, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

- Chỉ đạo công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng đối với các Công ty Điện lực trong Tổng công ty, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm điều dưỡng Điện lực miền Trung, các Ban Tổng công ty: Kinh doanh, Tổ chức và Nhân sự (lĩnh vực lao động - tiền lương, y tế, điều dưỡng), Kỹ thuật (lĩnh vực liên quan chỉ tiêu tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối điện).

- Được Tổng giám đốc Tổng công ty uỷ quyền thay mặt Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp quản lý phần vốn Tổng công ty tại một số Công ty cổ phần, Công ty liên doanh... có phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Trung và trực tiếp làm Chủ tịch, Phó chủ tịch (hoặc làm thành viên) Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của các Công ty này đúng theo hợp đồng đã được các bên tham gia ký kết và Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trực tiếp làm Chủ nhiệm chương trình giảm tổn thất điện năng; Trưởng ban chỉ đạo chương trình DSM; Trưởng ban chỉ đạo triển khai thị trường điện nội bộ; Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Trưởng ban chỉ đạo dân số và kế hoạch hoá gia đình, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Tổng công ty, Phó chủ tịch Hội đồng Thi nâng bậc và sát hạch trình độ nghề nghiệp. Tham gia làm thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác kinh doanh bán điện và một số Hội đồng, Tổ công tác khác theo sự phân công của Tổng giám đốc Tổng công ty.

 

3.3. Ông ………….. - Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực Công nghệ mmmm.thông tin; Kiểm tra, giám sát mua bán điện:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành toàn bộ lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành; kiểm tra, giám sát mua bán điện và công tác quản lý đầu tư các nhà máy thủy điện của Tổng công ty. Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống hạ tầng CNTT, xây dựng các chương trình phần mềm và công tác ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty, bao gồm các chương trình CMIS, FMIS và các chương trình dùng chung của EVN và Tổng công ty.

- Chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống hạ tầng viễn thông chuyên ngành, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ vận hành hệ thống điện, phục vụ công tác quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty.

- Chỉ đạo lĩnh vực áp dụng công nghệ lưới điện thông minh từ khâu xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đến triển khai các dự án đầu tư xây dựng, sản xuất, mua sắm trang bị và theo dõi vận hành: công tơ điện tử và hệ thống đo đếm thu thập dữ liệu từ xa, hệ thống thông tin SCADA/DMS, hệ thống giám sát các TBA, hệ thống giao tiếp với khách hàng sử dụng điện và các nhà máy sản xuất điện thuộc phạm vi quản lý…

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện của Tổng công ty, nhằm đảm bảo công tác này thực hiện đúng các quy định của pháp luật, của EVN và Tổng công ty Điện lực miền Trung.

- Chỉ đạo thực hiện chủ trương tiết kiệm điện, tổ chức quảng bá và bán thiết bị sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Chỉ đạo việc xây dựng phương hướng đầu tư, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng các công trình nhà máy thủy điện. Dựa vào quy hoạch và phương hướng đầu tư xây dựng được duyệt, chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng và tổ chức nghiệm thu đưa công trình xây dựng nhà máy thủy điện vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước.

- Chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai việc thoái vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung tham gia tại các Công ty Bất động sản, thực hiện các thủ tục mua lại tòa nhà 9 tầng tại 78A Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng để làm trụ sở làm việc của Tổng công ty. Nghiên cứu đề xuất phương án hiệu chỉnh kế hoạch đầu tư cải tạo và mở rộng nhà làm việc của cơ quan Tổng công ty và việc sắp xếp địa điểm làm việc của các Ban QLDA thuộcTổng công ty một cách phù hợp nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả.

- Được Chủ tịch Tổng công ty ủy quyền thay mặt Tổng công ty trực tiếp quản lý phần vốn Tổng công ty tại một số Công ty cổ phần, Công ty liên doanh… có phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Trung và trực tiếp làm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của các Công ty này theo đề cử của Tổng công ty và được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị thông qua.

- Chỉ đạo toàn diện công tác công nghệ thông tin; kiểm tra, giám sát mua bán điện và đầu tư xây dựng các công trình nhà máy thủy điện trong Tổng công ty. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Ban Tổng công ty: Ban Công nghệ thông tin, Ban Kiểm tra, giám sát mua bán điện, Ban Quản lý thủy điện và Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung.

- Trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo áp dụng công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành phục vụ các lĩnh vực công tác quản lý trong Tổng công ty; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình tiết kiệm điện; Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty đối với các công trình đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Tổng công ty.

- Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu cung cấp vật tư thiết bị và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông chuyên ngành và lưới điện thông minh do Tổng công ty trực tiếp thực hiện. Tham gia một số Hội đồng và Tổ công tác khác theo sự phân công của Tổng giám đốc Tổng công ty.

3.4. Ông …………………….. - Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật sản xuất:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành toàn bộ công tác kỹ thuật sản xuất thuộc lĩnh vực điện năng và kỹ thuật an toàn - BHLĐ của Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên Tổng công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Tập đoàn giao để bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục và chất lượng. Chỉ đạo triển khai các biện pháp để tăng cường khả năng nhận điện lưới và phát thủy điện, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của toàn Tổng công ty.

- Chỉ đạo công tác kỹ thuật sản xuất thuộc lĩnh vực điện năng, công tác kỹ thuật an toàn - BHLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các dự án, các chương trình thuộc lĩnh vực sản xuất và quản lý vận hành, khai thác sử dụng các nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác.

- Chỉ đạo xây dựng các qui trình, quy phạm kỹ thuật, các chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật và đôn đốc kiểm tra thực hiện nghiêm chỉnh các qui trình, qui phạm trong vận hành hệ thống điện. Chỉ đạo công tác nghiệm thu đóng điện, công tác gia công, sửa chữa các thiết bị và phụ kiện điện.

- Chỉ đạo công tác kỹ thuật đấu nối lưới điện, phối hợp chặt chẽ với Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng và Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng phương án thực hiện đầu tư và quản lý vận hành hệ thống Scada trên lưới điện do Tổng công ty quản lý và  các dự án nhà máy điện độc lập (theo phân cấp của EVN).

- Chỉ đạo công tác đào tạo bồi dưỡng nghề nhằm nâng cao kiến thức quản lý kinh tế kỹ thuật; tổ chức bồi dưỡng nghề, đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ và thi nâng bậc cho đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật trong toàn Tổng công ty.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị sản xuất để đưa các công trình xây dựng nguồn, lưới điện mới vào vận hành; chỉ đạo công tác đại tu sửa chữa lớn nguồn, lưới điện.

- Chỉ đạo công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ SXKD, ĐTXD theo kế hoạch đã được Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt và chỉ đạo xây dựng, thực hiện phân cấp quản lý vật tư thiết bị trong toàn Tổng công ty.

- Được Tổng giám đốc Tổng công ty uỷ quyền thay mặt Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp quản lý phần vốn Tổng công ty tại một số Công ty cổ phần, Công ty liên doanh... có phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Trung và trực tiếp làm Chủ tịch, Phó chủ tịch (hoặc thành viên) Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của các Công ty này đúng theo hợp đồng đã được các bên tham gia ký kết và Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo công tác kỹ thuật - sản xuất đối với các Công ty Điện lực thành viên và các đơn vị khác trong Tổng công ty; trực tiếp chỉ đạo Công ty lưới điện cao thế miền Trung, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung và các Ban Tổng công ty: Ban Kỹ thuật, Ban Vật tư, Ban Kỹ thuật an toàn, Ban Tổ chức và nhân sự (lĩnh vực đào tạo và xây dựng định mức lao động).

- Được phân công tham gia các Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hội đồng Bảo hộ lao động, Hội đồng thi nâng bậc và sát hạch trình độ nghề nghiệp của Tổng công ty. Phó chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương, Hội đồng thi nâng ngạch; Trưởng Ban phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, Phó chủ nhiệm chương trình giảm tổn thất điện năng của Tổng công ty. Đại diện của Lãnh đạo Tổng công ty về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (QMR). Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu cung cấp vật tư thiết bị và Tổ trưởng Tổ thẩm định các công trình đầu tư xây dựng do Tổng Công ty trực tiếp thực hiện. Tham gia một số Hội đồng hoặc Tổ công tác khác theo sự phân công của Tổng giám đốc Tổng công ty.

 

3.5. Ông …………………………….. - Kế toán trưởng:

- Tham gia cùng Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong việc đề ra các chương trình công tác lớn trong quá trình điều hành sản xuất - kinh doanh, xây dựng phương hướng phát triển của Tổng công ty, chủ trương về ĐTXD, các giải pháp huy động vốn để đáp ứng vốn cho SXKD và ĐTXD, trang bị phương tiện làm việc; mở rộng ngành nghề hoạt động, đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống và giải quyết chế độ chính sách cho CBCNV theo đúng quy định của Nhà nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Ngoài chức năng Kế toán trưởng Tổng công ty, còn kiêm nhiệm công tác Trưởng Ban Tài chính Tổng công ty. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổng giám đốc Tổng công ty để quản lý sử dụng tối ưu các nguồn vốn của Tổng công ty hợp lý, có hiệu quả, đúng mục đích, đúng pháp luật nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao. Tham mưu cho Tổng giám đốc Tổng công ty trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các luật, các văn bản pháp quy của Nhà nước và các qui định về quản lý của Tập đoàn, của Tổng công ty liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán trong quá trình SXKD, ĐTXD, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

- Được Tổng giám đốc Tổng công ty uỷ quyền thay mặt Tổng giám đốc Tổng công ty liên hệ với các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tìm hiểu khả năng về tài chính và tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác của các đối tác này để tham mưu cho Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng phương án huy động vốn nhằm triển khai các công trình ĐTXD và các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động khác trong Tổng công ty một cách có hiệu quả phục vụ mục tiêu chung của Tổng công ty.

- Được Tổng giám đốc Tổng công ty uỷ quyền thay mặt Tổng công ty để trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty tại một số Công ty cổ phần, Công ty liên doanh… có phần vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Trung và tham gia giữ các chức vụ quản lý trong các đơn vị này theo hợp đồng đã được các bên tham gia ký kết và điều lệ được Đại hội cổ đông thông qua.

- Trực tiếp làm Phó chủ tịch thường trực các Hội đồng: Hội đồng thanh xử lý tài sản, Hội đồng kiểm kê đánh giá lại TSCĐ của Tổng công ty, Tổ phó Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, các hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị, các hoạt động liên doanh, liên kết do Tổng Công ty trực tiếp thực hiện. Tham gia một số Hội đồng hoặc Tổ công tác khác theo sự phân công của Tổng giám đốc Tổng công ty.

 

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

4.1. Bản phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực miền Trung có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.

4.2. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty; Chủ tịch/Tổng Giám đốc/Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty và các Trưởng Ban Tổng công ty căn cứ vào Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn này để điều hành và giải quyết các công việc có liên quan một cách có hiệu quả, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Tổng công ty Điện lực miền Trung ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao./.

 

(Mẫu do CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ xây dựng chỉ có giá trị tham khảo)

----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;