Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

 

QUYẾT ĐỊNH

             V/v bổ nhiệm chức vụ                    

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền công ty

Giám đốc Công ty TNHH..............

            - Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh/Tp................................            

            - Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH....................................            

            - Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên...........................................            

 

 

 QUYẾT ĐỊNH  

 

Điều 1.Nay bổ nhiệm Ông (Bà) ................... giữ chức vụ......... Kể từ ngày        

Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

>> Xem thêm:  Quy chế hoạt động của công ty TNHH một thành viên

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                                           Giám đốc

Nơi nhận:

-

-

-