MQĐ 16

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số: ......./QĐ-CHS
No.: ......./QD-CHS

……2, ngày ... tháng ... năm ...….
…….,date…..month….year

 

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng có dấu hiệu tội phạm đế truy cứu trách nhiệm hình sự
On transfer of dossiers related to administrative violation in the field of civil aviations bearing criminal signs for penal liability examination

Căn cứ Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Pursuant to Article 62 of the Law on Handling of the Administrative Violations dated June 20th 2012;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do ........ lập hồi ... giờ…. ngày ... tháng ... năm ..., tại …………
Based on the Minutes on administrative violation No .../BB-VPHC made at …….on………. at...

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……. /QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm………… do………… ký;
Based on the Decision on temporary suspension of execution the Decision on sanction the administrative violation No: .../QD-XPVPHC date ... by ...

Tôi: ............................. Chức vụ: .................. Đơn vị: ...
I am ………………….. Position...................... Organization...

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDE:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính:3……………………. đến:4 …………… để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Articie 1. To transfer dossiers of administrative violation No.: ... to... for penal liability examination.

>> Xem thêm:  Phân tích cơ sở pháp lý phán quyết của tòa án ?

Hồ sơ, tài liệu vụ vi phạm được chuyển giao gồm: ……………………….
The dossiers transfered include:...

Tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển giao gồm:5.................
Exhibit, vehicle related to violation include.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Article 2. This decision shall take effect from the date of signature.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:
Article 3. This Decision shall be sent to:

1.6…………… tổ chức thực hiện quyết định này
……………………………..for the implementation.

2. Ông (Bà)/Tổ chức7…………………………………………………để thông báo./.
Mr/Mrs/Organization for information./.

 

 

Nơi nhận:(Copied to):
- Như Điều 3 (As mentioned in Article 3);
- Lưu: Hồ sơ (Filing)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Person issuing the Decision)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title and stamp)

____________

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization 's name according to Circular01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

3 Ghi rõ tên, số hồ sơ vụ vi phạm hành chính / Number of administrative dossier.

4 Ghi tên cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc / Name of the organization which receive, handle file, exhibit, vehicle related to the case.

5 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện cần chuyển giao / Name, number, weight, characteristic, status, original, model of the exhibit, vehicle.

6 Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện Quyết định / Name, Position, Organization which implement the Decision.

7 Cá nhân, tổ chức vi phạm (họ tên, địa chỉ,...) / Violator/violating organization (name, address)

>> Xem thêm:  Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông mới nhất