PHỤ LỤC 3:QUYT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ Đ XUT THỰC HIỆN DỰ ÁN

[Cục ĐTNĐVN, S GTVT]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số:     /…..

……, ngày tháng năm

 

QUYT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ đề xuất [tên dự án]

Căn cứ..............................................................................................................

Căn cứ..............................................................................................................

Xét đề nghị của [tên nhà đầu tư]

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ………………….(1)..........................................................................

Điều 2. ………………….(2)..........................................................................

Điều 3. ………………….(3)..........................................................................

Điều ....

 


Nơi nhận:

- Như Điều …;
- …………….;
- Lưu:

Lãnh đạo [Cục ĐTNĐVN, Sở GTVT]
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Ghi chấp thuận dự án, tên nhà đầu tư thực hiện dự án, chuẩn tắc phê duyệt, khối lượng nạo vét

(2) Ghi trách nhiệm của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thời gian thi công, trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan...

(3) Trách nhiệm quản lý, giám sát dự án của cơ quan quản lý.