1. Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự là gì?

Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự là một thông báo được gửi từ Tòa án nhân dân đến người có liên quan trong một vụ việc dân sự. Thông báo này yêu cầu người nhận đến trụ sở Chi cục/Cục Thi hành án dân sự để nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự. Mục đích của việc nộp tiền tạm ứng là đảm bảo nguồn tài chính cho quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Thông báo này sẽ chỉ định địa chỉ cụ thể của Chi cục/Cục Thi hành án dân sự nơi người nhận phải đến để nộp tiền tạm ứng. Thông thường, người nhận sẽ được yêu cầu nộp tiền tạm ứng trong một khoản thời gian nhất định, ví dụ như 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Nội dung của thông báo cũng sẽ cung cấp số tiền cụ thể mà người nhận phải nộp làm tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự. Thông báo sẽ yêu cầu người nhận mang theo biên lai thu tiền tạm ứng khi đến nộp, và chỉ khi đã nộp đủ tiền tạm ứng thì Tòa án sẽ tiếp nhận đơn yêu cầu và tiếp tục quá trình giải quyết vụ việc dân sự.

 

2. Mẫu số 05-VDS - Mẫu Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

>>> Tải ngay: Mẫu số 05-VDS - Mẫu Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi tới quý khách hàng nội dung về mẫu số 05-VDS - mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự nhằm mục đích tham khảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-TA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG LỆ PHÍ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A

Địa chỉ: Số 10, đường XYZ, phường ABC, quận DEF, Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi xem xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của Ông Nguyễn Văn A đề ngày 05 tháng 07 năm 2023 và các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Căn cứ khoản 2 Điều 146 và khoản 4 Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 5 Điều 7, Điều 17 và Điều 36 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Ông Nguyễn Văn A biết, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, phải đến trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 50, đường MNO, phường PQR, quận DEF, Thành phố Hồ Chí Minh để nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự là: 1.000.000 đồng (bằng chữ: một triệu đồng) và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu của Ông Nguyễn Văn A khi nhận được biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: Vụ Thư, hồ sơ việc dân sự.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05 - VDS - Mẫu Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 05-VDS là một mẫu văn bản được sử dụng để yêu cầu thu tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự. Dưới đây là chi tiết nội dung hướng dẫn sử dụng mẫu số 05-VDS:

- Ghi tên Tòa án ra thông báo: Mẫu quyết định cần ghi rõ tên Tòa án ra thông báo. Nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam). 

- Thông tin về người yêu cầu: Nếu người yêu cầu là cá nhân, ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó. Nếu là cơ quan, tổ chức, ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu người yêu cầu gửi người đại diện theo pháp luật, sau họ tên ghi "- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu" và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu. Nếu gửi người đại diện theo ủy quyền, ghi "- là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày………" và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

Thông tin về cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức: Nếu là cá nhân, ghi ông/bà mà không ghi họ tên. Nếu là cơ quan, tổ chức, ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

- Thông tin về Chi cục hoặc Cục Thi hành án dân sự: Ghi rõ tên và địa chỉ của Chi cục hoặc Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền thu tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự.

+ Nếu là Chi cục Thi hành án dân sự, ghi rõ Chi cục Thi hành án dân sự huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh H).

+ Nếu là Cục Thi hành án dân sự, ghi rõ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội).

=> Mẫu số 05-VDS là một trong các mẫu văn bản quan trọng trong quy trình giải quyết việc dân sự. Hướng dẫn sử dụng mẫu này giúp đảm bảo việc yêu cầu thu tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

4. Tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự bao gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 143 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự bao gồm tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm và tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm. Đây là các khoản phí mà các bên tham gia trong vụ việc dân sự phải nộp trước để đảm bảo nguồn tài chính cho quá trình giải quyết vụ việc.

- Tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm là khoản tiền mà các bên liên quan phải nộp trước khi vụ việc dân sự được xem xét và giải quyết lần đầu tại phiên tòa sơ thẩm. Đây là một khoản phí dùng để bảo đảm chi phí của tòa án trong quá trình xem xét và giải quyết vụ việc sơ thẩm; bao gồm các chi phí phí tổ chức phiên tòa, phí luật sư, phí chuyên gia, phí bản sao tài liệu, và các khoản phí khác liên quan đến vụ việc.

- Tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm là khoản tiền mà các bên liên quan phải nộp trước khi vụ việc dân sự được xem xét và giải quyết trong phiên tòa phúc thẩm, nếu có. Đây là một khoản phí dùng để bảo đảm chi phí của tòa án trong quá trình xem xét và giải quyết vụ việc phúc thẩm.

=> Việc nộp tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc dân sự là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo tiến trình và chất lượng giải quyết vụ việc dân sự. Các bên tham gia trong vụ việc phải tuân thủ quy định này và đáp ứng các khoản phí tạm ứng được yêu cầu để đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình tố tụng. . Nếu không có sự đáp ứng đầy đủ và kịp thời của các khoản phí tạm ứng, có thể gây trì hoãn và ảnh hưởng đến quy trình tố tụng.

Nếu muốn tham khảo thêm thông tin thì quý khách vui lòng xem chi tiết tại nội dung bài viết sau đây: Mẫu Giấy thanh toán tạm ứng mới nhất năm 2023

Quý khách có nhu cầu nhận tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung bài viết trên hay vấn đề pháp lý khác thì liên hệ trực tiếp qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ hoặc gửi câu hỏi tư vấn về hòm thư điện tử địa chỉ: lienhe@luatminhkhue.vn để được đội ngũ luật sư công ty Luật Minh Khuê hỗ trợ giải đáp thắc mắc kịp thời.