Mẫu số 26/TP-TTTM  (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

 

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ………tháng……….năm………….

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

 

 

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

STT

Số hiệu vụ kiện1

Ngày, giờ nhận đơn kiện

Họ và tên nguyên đơn, bị đơn

Địa chỉ liên lạc của nguyên đơn, bị đơn

Nội dung của vụ tranh chấp

Giá trị tranh chấp

Tranh chấp đang giải quyết

Ngày Tranh chấp đã giải quyết xong

Phí trọng tài dự kiến

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm ……. đến ngày 31 tháng 12 năm ……… )

- Tổng số tranh chấp đã thụ lý:…………………………………………………………………………………….

- Tổng số tranh chấp đang giải quyết:…………………………………………………………………………….

- Tổng số tranh chấp đã giải quyết xong: …………………………………………………………………………….

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

1 Số hiệu vụ kiện được ghi theo thứ tự số 1 cho đến hết năm và bao gồm phần số, năm và ký hiệu chữ vụ kiện là VK, ví dụ vụ kiện số 1 của năm 2012 được ghi như sau: 01/2012-VK

>> Xem thêm:  Việc xác định cơ quan giải quyết tranh chấp và chọn luật áp dụng đối với hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp dân sự và giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án