1. Khái niệm:

Trọng tài quy chế là một hình thức giải quyết tranh chấp được quy định trong Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài mà các bên trong vụ tranh chấp đã thỏa thuận lựa chọn.

Quy trình tố tụng giải quyết tranh chấp theo cơ chế trọng tài quy chế bao gồm các bước cụ thể sau:

- Thỏa thuận lựa chọn trọng tài: Các bên trong vụ tranh chấp sẽ thỏa thuận chọn lựa trọng tài hoặc một tổ chức trọng tài có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp. Quy định về việc này thường được đưa ra trong các hợp đồng hoặc thỏa thuận riêng.

- Bổ nhiệm trọng tài: Sau khi các bên đồng ý về việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, họ sẽ bổ nhiệm trọng tài hoặc tổ chức trọng tài theo quy định của Luật Trọng tài Thương mại.

- Phát hành thông báo tranh chấp: Người tìm kiếm công bố thông tin về vụ tranh chấp cho các bên liên quan và thông báo về việc bắt đầu quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

- Phát hành câu trả lời tranh chấp: Bên bị tố cáo sẽ phải đáp ứng bằng cách nộp câu trả lời tranh chấp, trong đó họ có thể chấp nhận hoặc phản đối các yêu cầu của bên tìm kiếm.

- Tiến hành phiên trọng tài: Các bên sẽ tham gia vào các phiên trọng tài dưới sự điều phối của trọng tài hoặc tổ chức trọng tài, trong đó họ sẽ trình bày bằng chứng, chứng cứ và lập luận của mình.

- Phát hành phán quyết: Sau khi nghe tất cả các bằng chứng và lập luận từ cả hai bên, trọng tài sẽ phát hành một phán quyết hoặc một quyết định cuối cùng về vụ tranh chấp.

- Thực thi phán quyết: Phán quyết của trọng tài có hiệu lực và ràng buộc đối với các bên trong vụ tranh chấp và phải được thực thi theo quy định của pháp luật.

Quy trình này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong giải quyết tranh chấp theo hình thức trọng tài quy chế.

 

2. Đặc điểm:

Đặc điểm của Quy trình Giải quyết Tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài

- Được tiến hành tại Trung tâm trọng tài

Năng lực và thẩm quyền: Trung tâm trọng tài là đơn vị có năng lực và thẩm quyền giải quyết các tranh chấp theo quy chế trọng tài của Trung tâm. Các bên lựa chọn Trung tâm trọng tài dựa trên uy tín và khả năng xử lý tranh chấp một cách công bằng, chuyên nghiệp.

- Áp dụng quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài

Quy tắc tố tụng: Quy tắc này quy định chi tiết về trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp, nhằm đảm bảo quá trình xét xử được diễn ra minh bạch, công bằng và hiệu quả. Các bước chính trong quy trình bao gồm:

- Nộp đơn khởi kiện

+ Người khởi kiện (nguyên đơn) nộp đơn khởi kiện tại Trung tâm trọng tài có thẩm quyền.

+ Đơn khởi kiện phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức theo quy định của Luật Trọng tài thương mại và quy tắc tố tụng của Trung tâm.

- Lập Hội đồng trọng tài

+ Sau khi nhận đơn khởi kiện, Trung tâm trọng tài sẽ thành lập Hội đồng trọng tài.

+ Hội đồng trọng tài có thể gồm một hoặc ba trọng tài viên, do các bên thỏa thuận hoặc do Trung tâm trọng tài chỉ định nếu các bên không thỏa thuận được.

- Tiến hành thủ tục tố tụng: 

+ Hội đồng trọng tài tiến hành các bước tố tụng cần thiết, bao gồm thu thập chứng cứ, tổ chức các phiên điều trần và lắng nghe ý kiến của các bên.

+ Quá trình này được thực hiện theo đúng quy tắc tố tụng đã được quy định nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

- Ra phán quyết trọng tài

+ Sau khi kết thúc thủ tục tố tụng, Hội đồng trọng tài sẽ ra phán quyết.

+ Phán quyết trọng tài phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức theo quy định của Luật Trọng tài thương mại.

+ Phán quyết này có hiệu lực pháp luật và các bên phải tự giác thi hành.

- Có tính linh hoạt

+ Thỏa thuận giữa các bên: Quy trình giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài có tính linh hoạt cao. Các bên có thể thỏa thuận về một số nội dung trong quy trình tố tụng, chẳng hạn như chọn trọng tài viên, thời gian và địa điểm xét xử, trình tự tố tụng cụ thể.

+ Điều kiện: Tuy nhiên, các thỏa thuận này không được trái với quy định của pháp luật và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài.

 

3. Quy trình tố tụng:

3.1. Bước 1: Khởi kiện:

Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện tại Trung tâm trọng tài có thẩm quyền là quy trình quan trọng trong việc khởi đầu quá trình giải quyết tranh chấp. Dưới đây là các bước chi tiết cần thực hiện khi nộp đơn khởi kiện:

- Chuẩn bị đơn khởi kiện: Nguyên đơn (bên yêu cầu) cần chuẩn bị một bản đơn khởi kiện, điều này cần tuân thủ các yêu cầu về nội dung và hình thức theo quy định của Luật Trọng tài Thương mại và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài.

- Nộp đơn khởi kiện: Nguyên đơn sẽ nộp đơn khởi kiện và các tài liệu liên quan tại Trung tâm trọng tài có thẩm quyền. Đơn phải được nộp đủ bản gốc và các bản sao cần thiết để chứng minh sự chính xác và minh bạch của các thông tin trong đơn.

- Kiểm tra hợp lệ: Trung tâm trọng tài sẽ kiểm tra tính hợp lệ của đơn khởi kiện và các tài liệu liên quan. Điều này bao gồm kiểm tra xem đơn có đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức hay không.

- Chấp nhận đơn khởi kiện: Nếu đơn khởi kiện được coi là hợp lệ, Trung tâm trọng tài sẽ chấp nhận đơn và bắt đầu quá trình giải quyết tranh chấp.

- Thông báo cho bên đối địch: Sau khi chấp nhận đơn khởi kiện, Trung tâm trọng tài sẽ thông báo cho bên đối địch (bên bị yêu cầu) về việc bắt đầu quá trình giải quyết tranh chấp và yêu cầu họ cung cấp câu trả lời tranh chấp.

- Tiến hành phiên tòa: Khi cả hai bên đã cung cấp câu trả lời tranh chấp, Trung tâm trọng tài sẽ tiến hành các phiên tòa và lắng nghe các bằng chứng, lập luận từ cả hai bên.

- Phát hành quyết định: Sau khi xem xét tất cả các bằng chứng và lập luận từ cả hai bên, trọng tài sẽ phát hành một quyết định cuối cùng về vụ tranh chấp.

Quá trình này đảm bảo rằng việc nộp đơn khởi kiện và tiến hành quy trình trọng tài diễn ra một cách minh bạch và công bằng, tuân thủ các quy định pháp luật và quy tắc của Trung tâm trọng tài.

 

3.2. Bước 2: Lập Hội đồng trọng tài:

Được tiến hành tại Trung tâm trọng tài là quy trình giải quyết tranh chấp mà Trung tâm này có năng lực và thẩm quyền để thực hiện theo quy chế trọng tài. Dưới đây là một số điểm cụ thể:

- Năng lực và thẩm quyền: Trung tâm trọng tài có đủ năng lực và thẩm quyền để giải quyết tranh chấp theo quy chế trọng tài của mình. Điều này đảm bảo rằng quyết định của trọng tài sẽ có tính pháp lý và được thực thi.

- Áp dụng quy tắc tố tụng: Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài là một tài liệu quy định chi tiết về trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp. Quy tắc này bao gồm các bước như nộp đơn khởi kiện, lập Hội đồng trọng tài, tiến hành thủ tục tố tụng và ra phán quyết trọng tài.

- Tính linh hoạt: Quy trình giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài có tính linh hoạt trong việc thỏa thuận về một số nội dung cụ thể trong quy trình tố tụng. Tuy nhiên, các thỏa thuận này phải tuân thủ quy định của pháp luật và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình giải quyết tranh chấp.

 

3.3. Bước 3: Tiến hành thủ tục tố tụng:

Khi Trung tâm trọng tài tiến hành thành lập Hội đồng trọng tài, các bước và quy định cụ thể được thực hiện như sau:

- Thỏa thuận hoặc chỉ định trọng tài: Các bên có thể tự thỏa thuận về việc chọn trọng tài hoặc để Trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài. Nếu các bên tự thỏa thuận, họ sẽ chọn trọng tài theo quy định và tiêu chí cụ thể mà họ đề ra. Nếu không có thỏa thuận, Trung tâm trọng tài sẽ tiến hành chỉ định trọng tài dựa trên quy định của quy tắc tố tụng.

- Số lượng trọng tài: Hội đồng trọng tài có thể gồm một hoặc ba trọng tài viên, tuỳ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên hoặc quy định của quy tắc tố tụng. Sự hiện diện của một hoặc ba trọng tài sẽ quyết định tính chất và quyết định của Hội đồng.

- Tiêu chí chọn trọng tài: Trung tâm trọng tài hoặc các bên khi tự thỏa thuận về việc chọn trọng tài thường sẽ xem xét các tiêu chí như chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín để chọn ra những người phù hợp nhất với yêu cầu của tranh chấp.

- Công bố quyết định: Sau khi Hội đồng trọng tài được thành lập và các trọng tài viên được chọn hoặc chỉ định, Trung tâm trọng tài sẽ công bố quyết định về sự thành lập của Hội đồng và danh tính của các trọng tài viên cho các bên liên quan. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp.

 

3.4. Bước 4: Ra phán quyết trọng tài:

Sau khi hoàn thành các thủ tục tố tụng, Hội đồng trọng tài sẽ ra phán quyết trọng tài, và quy trình này sẽ tuân theo các quy định cụ thể như sau:

- Đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức: Phán quyết trọng tài phải tuân thủ các quy định của Luật Trọng tài thương mại về nội dung và hình thức. Nội dung của phán quyết cần phải rõ ràng, minh bạch, dựa trên các bằng chứng và luật lệ, và phải có tính công bằng và bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan.

- Hiệu lực pháp luật: Phán quyết trọng tài có hiệu lực pháp luật từ thời điểm được công bố. Điều này có nghĩa là quyết định của Hội đồng trọng tài có giá trị tương đương với một quyết định của tòa án và phải được tuân thủ và thi hành.

- Tự giác thi hành: Đương sự phải tự giác thi hành quyết định của Hội đồng trọng tài. Nếu một bên không tuân thủ phán quyết trọng tài, bên kia có thể đề xuất tới cơ quan tòa án để yêu cầu thi hành quyết định này. Trong nhiều trường hợp, quyết định của Hội đồng trọng tài được coi là rất cuối cùng và có tính chấp thuận cao từ các bên liên quan.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Chung thẩm là gì? Giá trị phán quyết trọng tài chung thẩm

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.