Mẫu B2          

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………(1), ngày……tháng……năm……

 

THÔNG BÁO

Dự kiến hoạt động tín ngưỡng năm……

          

Kính gửi: (2)………………………………………………….……………………

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):………... ….…...……..……...………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Người đại diện (hoặc người thay mặt Ban quản lý):

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo hoạt động năm (Mẫu số 16)

Họ và tên: ……………….Tên gọi khác………………Năm sinh………...

Giấy CMND số:………….Ngày cấp:…………….…...Nơi cấp:…..…...…

 

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng:

Tổng số hoạt động tín ngưỡng diễn ra trong năm: …….. cuộc.

(Danh sách các hoạt động tín ngưỡng theo mẫu kèm theo).

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2)  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức hoạt động tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký Thông báo.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 15)

 

DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG NĂM…..

Kèm theo Thông báo dự kiến các hoạt động tín ngưỡng năm … của………………………(Mẫu B2)

 

TT

Tên hoạt động tín ngưỡng

Người tổ chức, chủ trì

Số lượng người tham gia

Nội dung

Hình thức tổ chức

Thời gian

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 NGƯỜI ĐẠI DIỆN (1)

                                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

      (1)  Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký danh sách các hoạt động tín ngưỡng.

 

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu: TB03/AC)