Tên đơn vị kinh doanh vận tải:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.............. /.................

…………, ngày...... tháng......năm.....

 

THÔNG BÁO NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Kính gửi: Sở GTVT..(1)...............................................

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải.............................................................................

2. Trụ sở:.................................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax):............................................................................................

4. Email:…………………………………………………………………................………

5. Một số nội dung của hợp đồng:

a) Hành trình (điểm đầu, điểm cuối, điểm đón, trả khách)……………................…..

b) Thời gian thực hiện hợp đồng (ghi rõ giờ, ngày tháng năm)………............……

>> Xem thêm:  Khi vận chuyển hàng hóa trên đường cần phải mang theo giấy tờ gì ?

c) Số lượng khách………………………………………………………..................…..

d) Các nội dung khác…………………………………………………....................……

 

Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Sở Giao thông vận tải địa phương nơi cấp phù hiệu, biển hiệu.

 

>> Xem thêm:  Cảng biển là gì ? Khái niệm về cảng biển ?