1. Các mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở trung tâm trọng tài

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 12/2012/TT-BTP có quy định về các mẫu thông báo thay đổi người đại diện bao gồm có các mẫu như sau:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, trưởng chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  theo mẫu số 15/TP-TTTM 

- Thông báo thay đổi Trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo mẫu số 16/TP- TTTM

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA ỦY BAN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI XXX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số:  Tỉnh(thành phố), ngày....tháng...năm...

 

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG PHẠM VI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kính gửi: - Bộ Tư pháp

               - Sở Tư pháp TP. Hà Nội

Tên tổ chức trọng tài:  Văn phòng đại diện của ủy ban trọng tài thương mại xx

Tên viết tắt (nếu có)

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)

Giấy phép thành lập số: 1236abc

Do Bộ Tư pháp cấp ngày 20 tháng 12   năm 20xx

Thông báo thay đổi Trường Văn phòng đại diện/ địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung như sau:

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại. Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1.

2. 

                                             

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

- Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo mẫu số 17/TP-TTTM

Như vậy thì từng trường hợp thay đổi địa điểm sẽ có những mẫu thông báo thay đổi khác nhau, theo đó thì tùy vào các trường hợp mà các bạn sẽ làm mẫu phù hợp với mình. 

2. Thay đổi nội dung giấy phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 63/2011/NĐ-CP có quy định về việc thay đổi nội dung giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh như sau:

- Thay đổi tên gọi và lĩnh vực hoạt động: Gửi hồ sơ đề nghị thay đổi đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và Bản chính Giấy phép thành lập, cùng các giấy tờ liên quan.

- Xác nhận từ Bộ Tư pháp: Trong vòng 15 ngày làm việc, Bộ Tư pháp phản hồi văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận thay đổi. Trong trường hợp không chấp thuận, lý do phải được nêu rõ.

- Đăng ký thay đổi tại trụ Sở Tư pháp: Nếu được chấp thuận, Trung tâm trọng tài phải đăng ký thay đổi tại Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động. Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, Bản chính Giấy đăng ký hoạt động, Bản sao chứng thực Giấy phép thành lập.

- Thay đổi người đại diện và địa điểm trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi, thông báo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp. Gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động.

- Chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố khác: Gửi thông báo chuyển địa điểm trụ sở cho Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động. Gửi hồ sơ đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.

- Thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, Chi nhánh gửi hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động của Chi nhánh.

- Chuyển địa điểm trụ sở chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác: Gửi thông báo chuyển địa điểm trụ sở cho Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động. Gửi hồ sơ đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.

Lưu ý: Hồ sơ phải đầy đủ và đúng theo quy định. Thời hạn làm việc quan trọng để đảm bảo tiến trình thay đổi được thực hiện đúng thời gian.

3. Quy định về tên của Trung tâm trọng tài, chi nhánh, Văn phòng của đại diện Trung tâm trọng tài

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 63/2011/NĐ-CP có quy định cụ thể về tên Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tại, cụ thể như sau:

- Tên của Trung tâm trọng tài: Phải được viết bằng tiếng Việt, chứa cụm từ "Trung tâm trọng tài". Không trùng, không gây nhầm lẫn với tên của các Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện khác đã được cấp Giấy phép thành lập. Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trong trường hợp tên bằng tiếng nước ngoài, phải có phiên bản tiếng Việt và không trùng với tên của tổ chức trọng tài khác tại Việt Nam. Tên của trung tâm trọng tài không được nhầm lẫn với tên của trung tâm trọng tài, chi nhánh, văn phòng khác đã được cấp giấy phép thành lập vì các nguyên do như sau: Sự không nhầm lẫn giữa các Trung tâm trọng tài là quan trọng để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quản lý và giải quyết các vấn đề tranh chấp. Dưới đây là một số lý do giải thích tại sao Trung tâm trọng tài không nên bị nhầm lẫn với các Trung tâm trọng tài khác: Để tránh sự nhầm lẫn trong giao tiếp và xác định đúng vị trí của mỗi Trung tâm trọng tài, cần phải có tên riêng biệt và không trùng lặp.  Mỗi Trung tâm trọng tài thường hoạt động như một tổ chức độc lập và chuyên nghiệp trong việc giải quyết tranh chấp. Việc giữ tên riêng giúp duy trì tính độc lập và uy tín của mỗi tổ chức. Khi mỗi Trung tâm trọng tài có tên độc lập, quản lý và theo dõi thông tin về từng tổ chức trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi có nhiều Trung tâm trọng tài hoạt động trong cùng một quốc gia. 

- Biểu tượng của Trung tâm trọng tài: Có thể có biểu tượng, nhưng không sử dụng các biểu tượng quốc gia, Đảng, quốc huy, hình ảnh lãnh tụ, hình ảnh đồng tiền của Việt Nam.

+ Có thể có biểu tượng: Trung tâm trọng tài có quyền sở hữu một biểu tượng đặc biệt để đại diện cho tổ chức.

+ Hạn chế sử dụng biểu tượng quốc gia:  Không sử dụng các biểu tượng quốc gia, bao gồm Quốc kỳ, Đảng kỳ, quốc huy.

+ Không sử dụng hình ảnh lãnh tướng hoặc hình ảnh đồng tiền của Việt Nam: Tránh sử dụng hình ảnh của các lãnh tụ, quan chức quốc gia hoặc hình ảnh đồng tiền của Việt Nam trong biểu tượng. Quy định này nhấn mạnh vào việc tránh sử dụng các biểu tượng quốc gia và các yếu tố chính trị trong biểu tượng của Trung tâm trọng tài. Điều này giúp bảo đảm tính độc lập và không chính trị của tổ chức trọng tài trong quá trình giải quyết tranh chấp.

- Tên của Chi nhánh của Trung tâm trọng tài: Phải chứa cụm từ "Chi nhánh" và tên của Trung tâm trọng tài.

- Tên của Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài: Phải chứa cụm từ "Văn phòng đại diện" và tên của Trung tâm trọng tài.

Quy định này giúp đảm bảo sự rõ ràng, không gây nhầm lẫn trong quản lý và hoạt động của các tổ chức trọng tài tại Việt Nam, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc văn hóa và chính trị quốc gia.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi về mẫu thay đổi địa điểm đặt trụ sở trọng tài, nếu như các bạn có những nội dung thắc mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để có thêm thông tin chi tiết. Xin trân trọng cảm ơn!

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể tham khảo thêm nội dung bài viết sau: Mẫu thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên của trung tâm trọng tài/chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 18/TP-TTTM)