Mẫu số: 02/TB-TĐT

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

 

Số: ........./TB-TĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

....., ngày......tháng......năm.....

 

THÔNG BÁO

V/v: Sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

 

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số …. ngày … của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịchđiện tử trong lĩnh vực thuế.

Do sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng việc nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tử của người nộp thuế từ …ngày …  tháng … năm…. đến … ngày …. tháng …. năm …

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn:http://www.xxx. gdt.gov.vn hoặc gọi điện tới số hotline: <…...> để được hỗ trợ trực tiếp.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết./.

 

 

<Chữ ký số của Tổng cục Thuế>

 

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo vào quyết định việc đóng cửa văn phòng đại diện ?

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký thường xuyên chương trình khuyến mại giảm giá hàng bán ?