TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

BAN HÀNH THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……./TB-............….         

............, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, giải trình hồ sơ nộp dần

tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Sau khi xem xét văn bản số ...  ngày…/../.. kèm theo hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ của...(tên người nộp thuế), MST, địa chỉ nhận thông báo:...

...(Tên cơ quan thuế)................. thông báo:

Hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ của ...(tên người nộp thuế) còn thiếu/chưa rõ ràng đối với những nội dung và tài liệu sau đây:

1………………………………………………………………………….

2....................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn về nợ thuế và không có khả năng trả nợ thuế ?

…………………………………………………………………………..

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này, đề nghị ... (tên người nộp thuế) bổ sung, giải trình các tài liệu nêu trên. Trường hợp ... (tên người nộp thuế) không bổ sung hồ sơ thì cơ quan thuế sẽ không giải quyết đề nghị nộp dần tiền thuế nợ và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định.

Cơ quan thuế thông báo để ... (tên người nộp thuế) được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- ...(tên người nộp thuế)...;

-….

- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Hướng dẫn viết đơn giải trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào?