Mẫu B18   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO

Về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành

 

Kính gửi: (2)……………………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo:………………………..……………..…………... ………..

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……..…………….………………………………………………...

 

Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

>> Xem thêm:  Xác định tính hợp pháp của quyết định cách chức và bổ nhiệm ?

 

Họ và tên: ………………………………………………Năm sinh….………......

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ………………………………………….……...

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:…………………Nơi cấp:....………….

Chức vụ, phẩm trật:……………….... ……………………………………………

Phạm vi phụ trách:………..…...………………………………………………….

Lý do cách chức, bãi nhiệm:..…...………………………………………………..

Từ ngày…………tháng………năm……………………………………………...

 

Kèm theo Thông báo gồm: văn bản của tổ chức tôn giáo về việc cách chức, bãi nhiệm.

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (Mẫu B19)

 

 

 

                               TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                   (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định).

>> Xem thêm:  Cơ sở để bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị?